April 25, 2019 AKTUALITĀTES

Amata pienākumi:

 • vadīt, organizēt un kontrolēt grāmatvedības darbinieku un ekonomista darbu;
 • noteikt darba prioritātes un padoto darbinieku pienākumu sadali;
 • vadīt sabiedrības ieņēmumu un izdevumu daļu plānošanu;
 • sniegt priekšlikumus valdes loceklim un akcionāru pārstāvjiem par finansēšanas prioritātēm;
 • sniegt ieteikumus budžeta projekta izstrādāšanā, sagatavot un aizstāvēt budžeta projektus valdes sēdēs un akcionāru pārstāvju sapulcēs;
 • regulāri analizēt un pēc valdes un akcionāru pārstāvju pieprasījuma, sniegt informāciju par budžeta ieņēmumu un izdevumu daļas izpildi;
 • izstrādāt priekšlikumus sabiedrības budžeta līdzekļu izlietojuma efektivitātes palielināšanai;
 • piedalīties sabiedrības investīciju politikas veidošanā, sniedzot priekšlikumus par finansējuma iespēju prognozēm no sabiedrības budžeta;
 • izstrādāt un iesniegt tarifu projektus Regulatorā apstiprināšanai, veikt to regulāru uzraudzību un analīzi;
 • sagatavot budžeta ikmēneša pārskatu, sagatavot un aizstāvēt gada pārskatu un paskaidrojuma rakstu;
 • izstrādāt norādījumus par budžeta projekta sastādīšanu, grāmatvedības uzskaites metodikas izstrādāšanu un ieviešanu, kā arī citos ar finanšu vadību saistītos jautājumos;
 • organizēt sabiedrības kredītsaistību, maksas pakalpojumu uzskaiti un kontroli;
 • kontrolēt sabiedrībai izsniegto kredītu un kredītprocentu atmaksu;
 • administrēt grāmatvedības uzskaites sitēmas programmu;
 • sniegt priekšlikumus par budžeta līdzekļu atlikuma ievietošanu uz depozīta noguldījuma, izvērtējot nepieciešamību;
 • kopīgi ar struktūrvienību vadītājiem izstrādāt ilgtermiņa un īstermiņa finanšu plānus;
 • nodrošināt savstarpējo norēķinu veikšanu;
 • saskaņot darbinieku atlīdzības un to atbilstību sabiedrības budžetā apstiprinātajam darba algas fondam;
 • nodrošināt pārskatu sniegšanu valsts institūcijām atbilstoši kompetencei;
 • piedalīties vadības rīkotās sanāksmēs un paust viedokli par jautājumiem, kas saistīti ar finanšu vadību;
 • organizēt sabiedrības finansiālās darbības analīzi;
 • sniegt priekšlikums valdes loceklim un akcionāru pārstāvjiem par veicamo darbu racionalizāciju un efektivitāti;
 • regulāri iepazīties ar normatīvo aktu jaunumiem, izmantot iegūto informāciju darbā;
 • noformēt, kārtot un uzglabāt nodaļas dokumentāciju atbilstoši apstiprinātai lietu nomenklatūrai un lietvedības prasībām;
 • saglabāt un neizpaust personas datus un citu informāciju, kura iegūta veicot amata pienākumus;
 • veikt citus amata pienākumus, kas nav minēti šajā amata aprakstā;
 • ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un domes iekšējās kārtības noteikumus;
 • nepārtraukti paaugstināt savu profesionālo izaugsmi un kompetenci.

 

Profesionālā pieredze:

 • labas zināšanas personāla vadībā, labas organizatora spējas, atbildības sajūta;
 • prasme vadīt, motivēt, strādāt komandā;
 • vismaz trīs gadu darba pieredze kapitālsabiedrību finanšu vadības sfērā;
 • spēja analizēt informāciju, izdarīt secinājumus un noformulēt tos;
 • spēja patstāvīgi plānot savu darba laiku un atbildēt par uzlikto pienākumu izpildi;
 • zināšanas lietvedībā;
 • labas iemaņas darbā ar datoru (programma Tilde).