February 2, 2018 SABIEDRĪBAS IZGLĪTOŠANA

2015. gada nogalē, noslēdzās SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra””, īstenotais Eiropas Kohēzijas fonda projekts „Piejūras reģiona atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība – II kārta”. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 3 174 473, 44 (bez PVN), t.sk. ES KF finansējums EUR 2 698 302, 41, paša uzņēmuma finansējums EUR 476 171,03.

Projekta mērķis ir nodrošināt vides aizsardzības prasībām atbilstošu atkritumu apglabāšanas pakalpojumu sniegšanu. Samazināt noglabājamo sadzīves atkritumu daudzumu, un palielināt šķiroto atkritumu apjomu, kas tiek nodoti otrreizējai pārstrādei. Samazināt atkritumu transportēšanas izmaksas un pilnveidot atkritumu šķirošanas un pārkraušanas staciju aprīkojumu, un atkritumu poligona “Janvāri” infrastruktūru, kur tiek nogādāti sadzīves atkritumi noglabāšanai.

Projekta ietvaros uzbūvēti stikla uzkrāšanas apcirkņi sašķirotajiem atkritumiem – Jūrmalas, Tukuma un Rojas stacijās, kā arī izveidots kompostēšanas laukumu aprīkojums – Jūrmalas un Tukuma stacijās, un ierīkotas Eiropas Savienības prasībām atbilstošas inženierkomunikācijas. Jūrmalas atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacijā uzbūvēta nojume – angārs, inženierkomunikācijas, ierīkotas nepieciešamās iekārtas un aprīkojums.

Lai sekmīgi nodrošinātu bioloģiski noārdāmo atkritumu un atkritumos esošu materiālu atdalīšanu, tika iegādātas tehnoloģiskās iekārtas un integrētas esošajās šķirošanas līnijās.

Projekta ietvaros ir izveidota poligona gāzes savākšanas un utilizācijas sistēma, uzbūvēta gāzes sūkņu stacija, spiediena regulēšanas stacija, kondensāta novadītājs, un iegādātas iekārtas, kas palielina infiltrāta attīrīšanas iekārtu jaudu. Veikta nepieciešamo inženierkomunikāciju izbūve, tehnoloģisko iekārtu un aprīkojumu piegāde un uzstādīšana. Tostarp, iegādāts riteņu frontālais iekrāvējs, iegādāti lielizmēra atkritumu konteineri un šķiroto atkritumu konteineri.

Projekta rezultātā tiks nodrošināta mūsdienu prasībām atbilstoša poligona ekspluatācija, un nodrošināta sekmīga atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība reģionā kopumā, samazinot atkritumu radīto ietekmi uz vidi, kas ļaus izpildīt saistošās ES un LR normatīvo aktu prasības.

Inga Priede,

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr. 29417255; e-pasts:[email protected]