November 24, 2016 NOSLĒGTIE IEPIRKUMI

IEPIRKUMS „ATKRITUMU KOMPAKTORA REMONTDARBU UN SERVISA PAKALPOJUMA NODROŠINĀŠANA”

Izsludināts iepirkums „ATKRITUMU KOMPAKTORA REMONTDARBU UN SERVISA PAKALPOJUMA NODROŠINĀŠANA”. Iepirkuma identifikācijas numurs PIEJŪRA 2016/10. Iepirkuma priekšmets ir atkritumu kompaktora TANA Gx320 remonta darbi un servisa pakalpojuma nodrošināšana, saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām. Līguma izpildes vieta – cieto sadzīves atkritumu (CSA) poligons „Janvāri”, Laidzes pagastā, Talsu novadā. Līguma termiņš – 1 gads. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmetu kopā.

NOLIKUMS

Ar nolikumu var iepazīties Pasūtītāja mājas lapā www.piejuraatkritumi.lv, kā arī Pasūtītāja biroja telpās darba dienās no plkst. 8.30 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz 16.00 līdz 2016. gada 5. decembrim plkst.11.00. Nolikumu var saņemt arī elektroniski nosūtot pieprasījumu uz e-pastu [email protected], norādot Piegādātāja nosaukumu, tā adresi un tālruņa numuru, pārstāvja vārdu un uzvārdu.

Pretendenti piedāvājumus iesniedz, sākot ar dienu, kad paziņojums ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja un Pasūtītāja mājas lapā, līdz 2016. gada 5. decembrim plkst.11.00 (darba dienās no plkst.8.30 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00).

 Piedāvājumus Pretendenti iesniedz Pasūtītāja biroja telpās Rīgas ielā 1, Tukumā, Tukuma novadā, LV-3101 vai nosūta pa pastu. Pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu piedāvājuma izsūtīšanu, lai nodrošinātu piedāvājuma saņemšanu Rīgas ielā 1, Tukumā, Tukuma novadā, līdz norādītajam laikam. Pēc norādītā termiņa piedāvājums netiek pieņemts un neatvērts tiek atdots iesniedzējam.