February 9, 2016 NOSLĒGTIE IEPIRKUMI

SIA “AAS “Piejūra”” izsludina iepirkumu „Vides monitoringa darbi sadzīves atkritumu poligonā „Janvāri””. Iepirkuma identifikācijas numurs: PIEJURA 2016/2. Iepirkuma priekšmets ir vides monitoringa veikšana sadzīves atkritumu poligonā „Janvāri” 2016. un 2017. gadā, saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām. Līguma izpildes vieta – cieto sadzīves atkritumu poligons „Janvāri”, Laidzes pagastā, Talsu novadā.

NOLIKUMS

Ar nolikumu var iepazīties Pasūtītāja mājas lapā www.piejuraatkritumi.lv, kā arī Pasūtītāja biroja telpās darba dienās no plkst. 8.30 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz 16.00, līdz 2016. gada 22.februāra, plkst.10.00 . Nolikumu var saņemt arī elektroniski nosūtot pieprasījumu uz e-pastu [email protected], norādot Piegādātāja nosaukumu, tā adresi un tālruņa numuru, pārstāvja vārdu un uzvārdu. Pretendenti piedāvājumus iesniedz, sākot ar dienu, kad paziņojums par plānoto līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja un Pasūtītāja mājas lapā, līdz 2016. gada 22.februārim, plkst.10.00 (darba dienās no plkst.8.30 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00). Piedāvājumus Pretendenti iesniedz Pasūtītāja biroja
telpās Rīgas ielā 1, Tukumā, Tukuma novadā, LV-3101 vai nosūta pa pastu. Pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu piedāvājuma izsūtīšanu, lai nodrošinātu piedāvājuma saņemšanu.