July 14, 2014 NOSLĒGTIE IEPIRKUMI

Projekts tiek īstenots Eiropas Kohēzijas fonda projekta Nr.3DP/3.5.1.2.2/11/IPIA/VARAM/008  „Piejūras reģiona atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība – II kārta”ietvaros. Iepirkums tiek rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2pantu.

Pakalpojums sniedzams no būvdarbu uzsākšanas līdz objekta nodošanai ekspluatācijā (plānotais laiks līdz 11 mēnešiem).

NOLIKUMS

Nolikumu var saņemt līdz 2014.gada 25.jūlijam plkst. 10:00, katru darba dienu no plkst. 8:30 līdz 12:00 un no plkst. 13:00 līdz 16:00 pasūtītāja biroja telpās, Tukumā, Pils ielā 18 līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, vai pasūtītāja mājas lapāwww.piejuraatkritumi.lv.

Ieinteresētās personas savus piedāvājumus var iesniegt līdz 2014.gada 25.jūlijam plkst.10:00, iesniedzot personīgi AAS „Piejūra” birojā Tukumā, Pils ielā 18 vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, tiks neatvērts atgriezts atpakaļ iesniedzējam.

Piedāvājumi tiks atvērti slēgtā iepirkuma komisijas sēdē.