March 11, 2016 NOSLĒGTIE IEPIRKUMI

2016. gada 11. martā noslēdzies SIA “AAS “Piejūra”” izsludinātais iepirkums „Vides monitoringa darbi sadzīves atkritumu poligonā „Janvāri””. Iepirkuma identifikācijas numurs: PIEJURA 2016/2. Iepirkuma priekšmets ir vides monitoringa veikšana sadzīves atkritumu poligonā „Janvāri” 2016. un 2017. gadā, saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām. Līguma izpildes vieta – cieto sadzīves atkritumu poligons „Janvāri”, Laidzes pagastā, Talsu novadā.

Līgums tiks slēgts ar SIA “Geo Consultants”, reģistrācijas numurs 4000334094, par vides stāvokļa monitoringu 2016., 2017. gadā par piedāvājumā norādīto summu 17 782,00 eur

IZRAKSTS NO PROTOKOLA