Nr.p.k.

Publiskojamā informācija

Publicētā informācija

1.

Kapitālsabiedrības stratēģiskie mērķi Dokumenti ir izstrādes procesā

2.

Ziņas par kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidiem Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):
·  atkritumu apstrāde un izvietošana (izņemot bīstamos atkritumus) (38.21);
·  atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus) (38.11);
·  šķiroto materiālu pārstrāde (38.32)

3.

Kapitālsabiedrības finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti Finanšu – nefinanšu mērķi 2021.-2023. gadam

4.

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā Nodokļu maksājumi 2017. – 2020. gads

5.

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu

·  līdz 2020. gadam – nav saņemts ne valsts, ne pašvaldības budžeta finansējums
· 2020. gada 28. decembrī – veikts pamatkapitāla palielinājums par EUR 1 245 670,00
Izlietojums:

– 12.04.2018. Aizdevuma Nr. 18-011927-IN pamatsummas apmaksa pilnā apmērā par EUR 263 754,69
– 30.07.2015. Aizdevuma Nr. 15-030410-IN pamatsummas apmaksa pilnā apmērā par EUR 241 719,77
– 03.07.2008. Aizdevuma Nr. 08-080130-IN pamatsummas samazināšana par EUR 740 198,36

6.

Kapitālsabiedrības izstrādātie starpperiodu pārskati 2022. gads

Uzņēmuma Operatīvais pārskats III ceturksnis (līdz 30.09.2022.)

Uzņēmuma Operatīvais pārskats II ceturksnis (līdz 30.06.2022.)

Uzņēmuma Operatīvais pārskats I ceturksnis (līdz 31.03.2022.)

2021.gads

Uzņēmuma Operatīvais pārskats III ceturksnis (līdz 30.09.2021)

Uzņēmuma Operatīvais pārskats II ceturksnis ( līdz 30.06.2021.)

Uzņēmuma Operatīvais pārskats I ceturksnis (līdz 31.03.2021.)

2020. gads

Uzņēmuma Operatīvais pārskats III ceturksnis (līdz 30.09.2020.)

Uzņēmuma Operatīvais pārskats II ceturksnis (līdz 30.06.2020.)·

Uzņēmuma Operatīvais pārskats I ceturksnis (līdz 31.03.2020.)

2019. gads
·  Uzņēmuma Operatīvais pārskats III ceturksnis (līdz 30.09.2019.)
·  Uzņēmuma Operatīvais pārskats II ceturksnis (līdz 30.06.2019.)
·  Uzņēmuma Operatīvais pārskats I ceturksnis (līdz 31.03.2019.)

2018. gads
·  Uzņēmuma Operatīvais pārskats III ceturksnis (līdz 30.09.2018.)
·  Uzņēmuma Operatīvais pārskats II ceturksnis (līdz 30.06.2018.)
·  Uzņēmuma Operatīvais pārskats I ceturksnis (līdz 31.03.2018.)

2017. gads
·  Informācija par veiktajām iemaksām valsts un pašvaldību budžetā
·  Uzņēmuma Operatīvais pārskats IV ceturksnis (līdz 31.12.2017.)
·  Uzņēmuma Operatīvais pārskats III ceturksnis (līdz 30.09.2017.)
·  Uzņēmuma Operatīvais pārskats II ceturksnis (līdz 30.06.2017.)
·  Uzņēmuma Operatīvais pārskats I ceturksnis (līdz 31.03.2017.)

2016. gads
·  Uzņēmuma Operatīvais pārskats IV ceturksnis (līdz 31.12.2016.)
·  Uzņēmuma Operatīvais pārskats III ceturksnis (līdz 30.09.2016.)
·  Uzņēmuma Operatīvais pārskats II ceturksnis (līdz 30.06.2016.)

2015. gads
·  Informācija par veiktajām iemaksām valsts un pašvaldību budžetā
·  Uzņēmuma Operatīvais pārskats IV ceturksnis (līdz 31.12.2015.)
·  Uzņēmuma Operatīvais pārskats III ceturksnis (līdz 30.09.2015.)
·  Uzņēmuma Operatīvais pārskats II ceturksnis (līdz 30.06.2015.)
·  Uzņēmuma Operatīvais pārskats I ceturksnis (līdz 31.03.2015.)

7.

Zvērināta revidenta pārbaudīti gada pārskati 2021.gads

Publiskais 2021. gada pārskats

2020.gads

Publiskais 2020.gada pārskats

2019. gads
· Publiskais 2019. gada pārskats
· Neatkarīgu revidentu ziņojums

2018. gads
· Publiskais 2018. gada pārskats
· Neatkarīgu revidentu ziņojums

2017. gads
· Publiskais 2017. gada pārskats (1.-7.lpp); (8.-12.lpp); (13.-17.lpp); (18.-21.lpp)
· Neatkarīgu revidentu ziņojums

2016. gads
· Publiskais 2016. gada pārskats

2015. gads
· Publiskais 2015. gada pārskats (1.-6.lpp); (7.-12.lpp); (13.-18.lpp); (19.-23.lpp)

8.

Informācija par īpašuma struktūru

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” dalībnieki

no 15.07.2021. :

• Talsu novada pašvaldība – 52,5325%

• Tukuma novada pašvaldība – 47,26411%

• Jūrmalas pilsētas dome – 0,20339%

 Kapitālsabiedrības pamatkapitāls uz 04.01.2021.
          – EUR 1 252 754.00
Sabiedrībai nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās

9.

Informācija par organizatorisko struktūru

Uzņēmuma struktūra

10.

Informācija par saņemtajiem/veiktajiem ziedojumiem, ziedošanas stratēģiju un kārtību

Sabiedrība nepieņem ziedojumus un neveic ziedošanu atbilstoši likuma Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem 27. panta (2) daļai

11.

Informācija par iepirkumiem  PIEJURA_iepirkumu_plans_2022

Iepirkumu plāna izpilde 2021.4.cet.

12.

Statūti Statūti

13.

Valdes reglaments Valdes-reglaments

14.

Informācija par valdes locekļiem un to atalgojumu Valdes atalgojums; Informācija par valdes locekļiem

15.

Informācija par paziņotajām kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm, lēmumi Informācija par dalībnieku sapulcēm un pieņemtajiem lēmumiem

16.

Atalgojuma politika SIA AAS PIEJŪRA Atalgojuma politika

17.

Datu aizsardzība · Informācijas drošības politika
· Sīkdatnes to pielietojums
18. Informācija par kapitālsabiedrības veiktajiem pasākumiem korupcijas riska novēršanai Informācija par kapitālsabiedrības veiktajiem pasākumiem korupcijas riska novēršanai

Korupcijas novēršanas sistēmas organizācijas un kontroles veikšanas kārtība SIA Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrībā PIEJŪRA

Pretkorupcijas pasākumu plāna izpilde 2021.4.ceturksnis

Noteikumi: