Nr. Datums Informācija par pieņemtajiem lēmumiem
2019. gads
1.

Ārkārtas sēdes protokols

15.02.2019. 1. Par finansiālo stāvokli Sabiedrībā
2.

Ārkārtas sēdes protokols

19.02.2019. 1. Par finansiālo stāvokli Sabiedrībā
1.

Dalībnieku sapulces lēmums

06.03.2019. 1. Pārskats par 2018. gada finanšu darbību

2. Sabiedrības valdes plāns un priekšlikumi uzņēmuma maksātspējas uzlabošanai

3. Plānotais budžets 2019. gadam

4. Dažādi

2. 12.03.2019. 1. Sabiedrības valdes priekšsēdētājas prezentācija

2. Izvērtēt 2018. gada finanšu pārskatu

3. Izvērtēt Sabiedrības valdes sniegtās atbildes uz Tukuma novada Domes sagatavoto 2019. gada 8. marta vēstuli

4. Sabiedrības valdes sastāva izvērtēšana

3.

Dalībnieku sapulces protokols

27.03.2019. 1. Sabiedrības valdes locekļa prezentācija

2. Sabiedrības 2018. gada finanšu pārskata apstiprināšana

3. Dažādi

3.

Valdes sēdes protokols

27.03.2019. 1. Audita uzdevuma precizēšana
4. 23.04.2019. 1. Sabiedrības valdes plāns un priekšlikumi uzņēmuma maksātspējas uzlabošanai

2. Dažādi

5. 09.05.2019. 1.  Sabiedrības valdes locekļa aprēķins par katra Sabiedrības dalībnieka naudas ieguldījumu pamatkapitālā atbilstoši kapitāldaļām

2. Tukuma novada Domes iekšējās auditores, Jūrmalas pilsētas domes Revīzijas un audita nodaļas vadītājas un Jūrmalas pilsētas domes Revīzijas un audita nodaļas vecākās revidentes Sabiedrības lietderības un likumības starpziņojuma prezentācija

6. 03.06.2019. 1. Par tarifa apstiprināšanu

2. Par kapitāldaļu palielināšanu

3. Dažādi jautājumi

7. 07.06.2019. 1. Par savākšanas maksu lēmumu pieņemšana

2. Citi jautājumi

8. 26.06.2019. 1. Auditoru ziņojuma apstiprināšana

2. Jauno statūtu redakcijas projekts

3. Stratēģija 2019. – 2020. gadam projekts

4. Par protokola pareizības apliecinātāja ievēlēšanu

9. 01.08.2019. 1. Par Jūrmalas pilsētas domei piederošo SIA “AAS “PIEJŪRA”” kapitāla daļu pārdošanu un kapitālsabiedrības dalībnieku pirmspirkuma tiesību izmantošanu

1.1. Debates, lēmuma pieņemšana

2. Par SIA “Eco Baltia vide” paziņojumu

2.1. Debates, lēmuma pieņemšana

3. Par SIA “AAS “PIEJŪRA”” valdes locekļa amata konkursu

4. Citi jautājumi:

a) 2019. gada I pusgada finanšu plūsmas rezultāti

b) 2019. gada II pusgada finanšu plūsmas projekts

c) citi jautājumi – par Sabiedrības lietderības un likumības audita ziņojuma publicēšanu reģionālajā preses izdevumā “Neatkarīgās Tukuma Ziņas” un publiskajā telpā

10. 28.08.2019. 1. Par Jūrmalas domei piederošo SIA “AAS “PIEJŪRA”” kapitāla daļu pārdošanu un kapitālsabiedrības dalībnieku pirmspirkuma tiesību izmantošanu

2. Par valdes locekļa konkursu

3. Pašvaldības saistošie noteikumi (Atkritumu apsaimniekošanas sadaļa)

4. Citi jautājumi – par valdes locekļa pilnvarojuma līguma noslēgšanu

11. 04.09.2019. 1. Par noteikumu “Kārtība, kādā nominē kandidātus valdes locekļu amatiem SIA “AAS “PIEJŪRA”” apstiprināšanu
12. 06.11.2019. 1. Sabiebdrības valdes locekļa amata pretendentu pirmās kārtas vērtēšanas protokola apstiprināšana
13. 13.11.2019. 1. Sabiedrības valdes locekļa amata kandidātu atlases noslēguma protokola apstiprināšana
14. 20.11.2019. 1. Par Sabiedrības valdes locekļa ievēlēšanu

2. Pilnvarojuma līguma noslēgšana ar Sabiedrības valdes locekli

15. 27.11.2019. 1. SIA “AAS “PIEJŪRA”” 2019. gada 10 mēnešu finanšu rezultāti

2. SIA “AAS “PIEJŪRA”” 2020. gada budžeta projekta izskatīšana

3. SIA “AAS “PIEJŪRA”” 2020. gada Stratēģiskā plāna izskatīšana

4. Informatīvais ziņojums par SIA “AAS “PIEJŪRA”” saimniecisko darbību periodam no 2020.g.

5. Par tikšanos ar Jūrmalas pilsētas domes un “Clean R” pārstāvjiem, par AS “Swedbank” nosūtīto vēstuli

6. Par komandējumu izdevumu, semināru izdevumu apstiprināšanu

7. Plānotie komandējumi, semināri

8. Revidenta līguma apstiprināšana

16. 17.12.2019. 1. SIA “AAS “PIEJŪRA”” 2020. gada budžeta apstiprināšana
2020. gads
1. 15.01.2020. 1. Iepazīšanās ar pašvaldību pārstāvjiem

2. Valdes locekļa Ērika Zaporožeca informatīvais ziņojums:

2.1. 2020. gada budžets;

2.2. 2020. gada Stratēģiskais plāns, iepirkumu plāns

3. Jurista Sanitas Limanskas ziņojums:

3.1. Par Jūrmalas risinājumiem;

3.2. Par Statūtiem;

3.3. Par sapulču sasaukšanas laiku

4. Valdes locekļa Ērika Zaporožeca informatīvais ziņojums:

4.1.Par VARAM (BNA projekti) un komandējums uz Poliju Bialystock LECH;

4.2. Par poligona Janvāri attīstību un komandējumu uz Poliju PRONAR rūpnīcu;

4.3. Par pieredzes apmaiņas komandējumu uz uzņēmumu “Biohimicheskij zavod bitovich resursov”, Baltkrieviju (Novopolocka)

4.4. Par plānotajām aktivitātēm:

4.1.1. 2021. – 2025. gada stratēģiskā attīstības plāna izstrāde (janvāris-  aprīlis);

4.1.2. Iepirkuma procedūras;

4.1.3. VARAM/AS “Swedbank” – TEP līdz 06.04.2020., BNA tehnoloģijas

5. Par 2020. gada protokola pareizības apliecinātāja ievēlēšanu

6. Par Sabiedrības dalībnieku 2019. gada 6. marta Dalībnieku sēdes protokola 4.7. punkta atcelšanu

7. Par Sabiedrības dalībnieku 2019. gada 6. marta Dalībnieku sēdes protokola 4.8. punkta atcelšanu

2. 10.03.2020. 1. 2020. gada saimnieciskās darbības finanšu rezultātu pārskats

2. SIA “AAS “PIEJŪRA”” 2019. gada pārskata apstiprināšana

3. SIA “AAS “PIEJŪRA”” Statūtu apstiprināšana

4. Par valdes locekļa atalgojuma pārskatīšanu

5. Informatīvais ziņojums par poligona “Janvāri” attīstību:

5.1. Sakārtošanas darbi un to izpildes termiņi;

5.2. Operatīvās šūnas pārklāšanas tehnoloģija;

5.3. BNA projekta izpildes gaitu

6. Dažādi jautājumi

3.

Balsošanas protokols

08.04.2020. 1. Par SIA “AAS “PIEJŪRA”” valdes locekļa Ērika Zaporožeca darba novērtējumu un prēmijas izmaksu
4. 08.04.2020. 1. Par inventarizācijas veikšanu visās SIA “AAS “PIEJŪRA”” šķirošanas un pārkraušanas stacijās un CSA poligonā “Janvāri”
5. 03.06.2020. 1. Par SIA “AAS “PIEJŪRA”” valdes locekļa Ērika Zaporožeca komandējumu
6. 26.06.2020. 1. Par refinansēšanas iespējām

2. Par AS “Swedbank” pieņemto lēmumu par Aizņēmēja Aizdevumu līgumu Nr.08-080130-IN un Nr.15-030410-IN noteikto aizdevumu atmaksas termiņu pagarināšanu

3. Par Valsts vides dienesta Ventspils reģionālās vides pārvaldes 2020. gada 30. aprīlī pieņemto lēmumu Nr.G09/30-2020 administratīvo pārkāpumu lietā par naudas soda 500,00 EUR apmērā (pieci simti euro, 00 centi piemērošanu SIA “AAS “PIEJŪRA””

4. Par protokola pareizības apliecinātāja ievēlēšanu no 2020. gada 3. jūnija līdz 2020. gada 31. decembrim

5. Par SIA “AAS “PIEJŪRA”” piedalīšanos Eiropas Savienības fondu investīciju projektā “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju” 5.2.1.2. pasākums “Atkritumu pārstrādes veicināšana” 3. atlases kārta “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide”” bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes attīstībai

7. 08.07.2020. 1. Par aresta uzlikšanu SIA “AAS “PIEJŪRA”” mantai

2. Par AS “Swedbank” Aizdevumu līguma Nr.08-080130-IN termiņu

8. 08.09.2020. 1. Par AS “Swedbank” pieņemto lēmumu par Aizņēmēja Aizdevumu līgumu Nr.08-080130-IN un Nr.15-030410-IN noteikto aizdevumu atmaksas termiņu pagarināšanu

2. Dažādi

9. 16.09.2020. 1. Par “Neatkarīgās Tukuma Ziņas” preses pārstrāvja klātbūtni SIA “AAS “PIEJŪRA”” 2020. gada 16. septembra Sabiedrības dalībnieku sapulcē

2. Par 2020. gada 11. septembrī presē izskanējušo informāciju – “Valsts policija secinājusi, ka SIA “AAS “PIEJŪRA”” radījusi būtisku kaitējumu dabai un Latvijas saimnieciskajām interesēm vairāk nekā četru miljonu eiro apmērā”

10. 09.10.2020. 1. Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra vizīti cieto sadzīves atkritumu poligonā “Janvāri”, Laidzes pagastā, Talsu novadā

2. Informatīvais ziņojums par kriminālprocesa Nr.11816006620 virzību

3. Par neuzticības izteikšanu SIA “AAS “PIEJŪRA”” valdes loceklim Ērikam Zaporožecam

4. Par SIA “AAS “PIEJŪRA”” valdes locekļa Ērika Zaporožeca atsaukšanu no pienākumu veikšanas uz kriminālprocesa Nr.11816006620 izmeklēšanas laiku

5. Par pagaidu valdes locekļa ievēlēšanu SIA “AAS “PIEJŪRA””

11. 30.10.2020. 1. Par 2020. gada 19. oktobra AS “Swedbank” vēstuli Nr. A08.01-03/SWBL-16834 “Par saistību izpildi”

2. Informatīvais ziņojums par projekta iesnieguma Nr.5.2.1.2/20/A/007 noraidīšanu (trešās atlases kārtas ietvaros

3. Par revidenta apstiprināšanu un līguma slēgšanu

4. Informatīvais ziņojums par Dabas resursu nodokļa aprēķinu par III ceturksni

12. 27.11.2020. 1. Par Sabiedrības kapitāldaļas nominālvērtības noteikšanu

2. Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu

3. Par grozījumiem SIA “AAS “PIEJŪRA”” Statūtos

4. Valsts kontroles konstatētās neatbilstības SIA “AAS “PIEJŪRA””

5. Par autotransporta un viedtālruņa izmantošanu valdes locekļa pienākumu pildīšanai

13. 28.12.2020. 1. Par Sabiedrības kapitāldaļas nominālvērtības noteikšanu

2. Par grozījumiem SIA “AAS “PIEJŪRA”” pamatkapitāla palielināšanas noteikumos

3. Par grozījumiem SIA “AAS “PIEJŪRA”” Statūtos

4. Par ilgtermiņa kreditoru saistību segšanu

2021. gads
1. 08.01.2021. 1. SIA “AAS “PIEJŪRA”” budžeta izskatīšana un apstiprināšana

2. Dažādi

2. 22.01.2021. 1. Par 04.01.2021. saņemto Finanšu ministrijas vēstuli Nr.7-4/18/23, viedokļi un dalība sarunās ar Finanšu ministriju

2. Par pašvaldības līdzdalības izvērtējumu kapitālsabiedrībā – vienošanās par kopīgu ārpakalpojumu konkrētu sadaļu izvērtējuma veikšanai

3. Līdz 2022. gada 1. janvārim kapitālsabiedrībai sakārtot grāmatvedības uzskaiti, lai gan ieņēmumu, gan izdevumu pozīcijas tiktu nodalītas pa darbības veidiem

4. SIA “AAS “PIEJŪRA”” 2021. gada budžeta izskatīšana un apstiprināšana

5. Par 2021. gada protokola pareizības apliecinātāja ievēlēšanu

3. 01.03.2021. 1. Par korupcijas risku izvērtējumu un pretkorupcijas pasākumu plāna izveidi SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA””

2. SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” 2021. gada stratēģiskie mērķi

3. SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” 2021. gada budžeta izskatīšana un apstiprināšana

4. Par noteikumu “Par kārtību, kādā dzīvojamo māju pārvaldnieks piemēro administrēšanas izmaksas SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” apstiprināšanu

5. Par refinansēšanas iespējām

6. Par AS “Swedbank” izteikto piedāvājumu Aizdevuma līgumam Nr. 08-080130IN

4. 05.03.2021. 1. Par AS “Swedbank” izteikto līguma grozījumu piedāvājumu Aizdevuma līgumam Nr. 08-080130IN
5. 22.03.2021. 1. Par AS “Swedbank” izteikto līguma grozījumu piedāvājumu Aizdevuma līgumam Nr. 08-080130IN
6. 13.04.2021. 1. SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” budžeta grozījumi.

2. SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” finanšu un nefinanšu mērķu 2021.- 2023.gadam apstiprināšana.

3. SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” 2021.gada investīciju plāna apstiprināšana.

4. Par SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” budžeta kontroli.

5. SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” 2020.gada pārskata apstiprināšana.

 

7. 06.05.2021. 1. Par SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības “PIEJŪRA”” 2021.gada investīciju plāna grozījumiem.
2. Par grozījumiem SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” 2021.gada 1.marta noteikumos “Par kārtību, kādā dzīvojamo māju pārvaldnieks piemēro administrēšanas izmaksas SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrībai “PIEJŪRA””.
8. 10.08.2021. 1. Par SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” vidējā termiņa
darbības stratēģijas 2021.-2023.gadam apstiprināšanu.
2. Par SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” 2021.gada budžeta
grozījumu apstiprināšanu.
3. Par SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” valdes locekļa
2020.gada darbības izvērtējumu.
4. Dažādi
4.1. Par SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” turpmāko rīcību
IT audita rezultātā konstatētā novēršanai.
4.2. Par SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA” trumuļa sieta
iegādi (iepirkuma plānošanu).
4.3. Par SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA” tarifa izstrādes un
iesniegšanas laika grafiku.
4.4. Par Ziemeļkurzemes atkritumu apsaimniekošanas reģiona darba grupas izveidi
ilgtermiņa darbības plāna izstrādei.
4.5. Par SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” amatu atlīdzības
saraksta apstiprināšanu.
4.6. Par komandējumu uz Alītas reģionālo atkritumu apsaimniekošanas poligonu.
8. 16.09.2021. 1. Par Sabiedrības interešu pārstāvi tiesas procesā.
2. Par SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” dalībnieku sapulces
2020.gada 8.jūlija prot.Nr.7 pārrakstīšanās kļūdas labošanu.
3. Par SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” dalībnieku sapulču
protokola pareizības apliecinātāja ievēlēšanu.
4. Par komandējumu uz Alītas reģionālo atkritumu apsaimniekošanas poligonu.
9. 17.12.2021. 1. Par SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” Atalgojuma
politikas apstiprināšanu.
2. Par SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” Darba atlīdzības
nolikuma apstiprināšanu.
3. Par SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” Personāla
darbības novērtēšanas kārtības apstiprināšanu.
4. Par SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” budžeta
izskatīšanu un apstiprināšanu.
5. Par SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” apsaimniekošanas
maksas izskatīšanu un apstiprināšanu.
6. Par SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” vidēja termiņa
darbības stratēģijas 2021. – 2023.gadam apstiprināšanu.
2022. gads
1. 18.01.2022. 1. Par SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” Atalgojuma
politikas apstiprināšanu.
2. Par SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” Darba atlīdzības
nolikuma apstiprināšanu.
3. Par SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” Personāla
darbības novērtēšanas kārtības apstiprināšanu.
4. Par SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” 2022.gada
budžeta izskatīšanu un apstiprināšanu.
5. Par SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” apsaimniekošanas
maksas izskatīšanu un apstiprināšanu 2022.gadā.
6. Par zemes iegādi SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības “PIEJŪRA””
BNA projekta īstenošanai CSA poligona “Janvāri” teritorijā;
7. Par papildu konteineru iegādi depozītsistēmas ieviešanai ar 2022.gada 1.februāri.