March 13, 2019 AKTUALITĀTES

Pašvaldību (Jūrmalas pilsētas dome, Talsu novada dome, Tukuma novada dome, Kandavas novada dome, Engures novada dome, Dundagas novada dome, Jaunpils novada dome, Mērsraga novada dome, Rojas novada dome) kapitāla daļu turētāja pārstāvji SIA “AAS Piejūra” (turpmāk – Sabiedrība), ārkārtas sapulcēs 2019. gada 6. un 12. martā izskatot Sabiedrības valdes pārskatu par 2018. gada finanšu darbību, Sabiedrības valdes plānu un priekšlikumus uzņēmuma maksātspējas uzlabošanai, iepazīstoties ar AS “Swedbank” sniegto informāciju, uzklausot neatkarīgā revidenta – SIA “Auditorfirma Inspekcija” viedokli un iepazīstoties ar Tukuma novada domes speciālistu izlases kārtā veikto Sabiedrības iepirkumu un finanšu dokumentu pārbaudi ir konstatējuši faktus, kas norāda uz Sabiedrības valdes nesaimniecisku un, iespējams, prettiesisku rīcību, neapzinātu vai apzinātu bezdarbību un iespējamiem normatīvo aktu pārkāpumiem.

Ņemot vērā konstatēto paziņojam, ka Sabiedrības valde ir zaudējusi kapitāla daļu turētāju (dalībnieku) uzticību un pilnā sastāvā tiek atsaukta Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 74. panta otrās daļas 1. punkta noteiktajā kārtībā. Ar dalībnieku sapulces lēmumu par Sabiedrības pagaidu valdes locekli 2019. gada 12. martā ir iecelts Ēriks Zaporožecs kura galvenais darba uzdevums ir nodrošināt nepārtrauktu sadzīves atkritumu pakalpojuma sniegšanu, organizēt Sabiedrības iekšējās revīzijas veikšanu, 2018. gada pārskata sagatavošanu un 2019. gada budžeta izvērtēšanu, kā arī regulāru kapitāla daļu turētāju (dalībnieku) informēšanu par situāciju uzņēmumā. Pēc revīzijas ziņojuma saņemšanas dalībnieki lems par tālāko rīcību atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumam. Pēc pagaidu pasākumu veikšanas tiks lemts par Sabiedrības valdes skaitlisko sastāvu un atklāta konkursa izsludināšanu uz valdes locekļa amatu.

Sabiedrības pagaidu valdes loceklis Ēriks Zaporožecs ir profesionālis atkritumu apsaimniekošanas jomā, ir pieredze krīzes menedžmentā, kā arī loģistikā.

Saite oriģinālrakstam: https://www.tukums.lv/lv/157-novada-pavaldba/8627-sia-%E2%80%9Cpiej%C5%ABra%E2%80%9D-kapit%C4%81la-da%C4%BCu-tur%C4%93t%C4%81ju-dal%C4%ABbnieku-pazi%C5%86ojums