APSTIPRINĀTS

ar SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” amatu kandidātu atlases komisijas

2021.gada 30.aprīļa lēmumu (protokols Nr. 1.§. 2.1.)

 

 

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA””

ekonomista amata kandidātu atlases nolikums

 

 1. Vispārīgie jautājumi

 

 1. Nolikums nosaka kārtību, kādā tiek organizēts SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” (turpmāk – Sabiedrība) ekonomista amata kandidātu atlases konkurss, konkursa izsludināšanas un norises kārtību, kā arī pretendentu vērtēšanas kārtību.

 

 1. Amata kandidātu atlases mērķis ir noteikt Sabiedrības ekonomista amatam atbilstošāko kandidātu, kurš nodrošinātu kvalitatīvu darba izpildi un sekmīgu amata pienākumu veikšanu saskaņā ar amata aprakstu.

 

 1. Konkursa komisijas darba organizācija

 

 1. Konkursa komisija izveidota ar Sabiedrības valdes sapulces 2021.gada 30.aprīļa lēmumu protokols Nr.6 “Par SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” amatu kandidātu atlases komisijas izveidi” (turpmāk – Komisija).

 

 1. Komisija ir lemttiesīga, ja komisijas sēdē piedalās ne mazāk kā trīs komisijas locekļi.

 

 1. Pirmajā sēdē Komisija no sava vidus ievēlē Komisijas priekšsēdētāju.

 

 1. Komisijas darba organizatoriskā forma ir Komisijas sēdes. Komisijas sēdes notiek klātienē.

 

 1. Komisijas sēdes tiek protokolētas, protokolā norādot Komisijas sēdes norises laiku un vietu, komisijas sastāvu un tos Komisijas locekļus, kas piedalās sēdē, darba kārtību, tai pievienotos dokumentus un tajā ietverto jautājumu apspriešanas gaitu, izteiktos atšķirīgos viedokļus (pēc Komisijas sēdes dalībnieka izteiktā lūguma), balsošanas rezultātus un pieņemtos lēmumus. Protokolu paraksta Komisijas sēdes vadītājs un Komisijas sēdes sekretārs (protokolētājs).

 

 1. Sēžu protokolēšanu nodrošina Sabiedrības Biroja administrators.

 

 1. Komisija iesniedz Sabiedrības valdei priekšlikumu izvēlēto kandidātu ekonomista amatā apstiprināšanai, pamatojoties uz kandidātu izvērtēšanu atbilstoši Nolikumam.

 

 1. Pirms kandidātu izvērtēšanas uzsākšanas Komisijas loceklis, paraksta komisijas locekļa apliecinājumu. Ja Komisijas loceklis konstatē interešu konflikta situāciju, viņam ir pienākums atteikties no konkrētā kandidāta vērtēšanas, par to paziņojot pirms vērtēšanas uzsākšanas.

 

 1. Komisija ir tiesīga pieprasīt no pretendentiem papildu informāciju, piemēram, rekomendācijas, ieteikuma vēstules, kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, kas nepieciešami pretendentu kvalifikācijas vērtēšanā.

 

 1. Komisija ir tiesīga pieaicināt dalībai Komisijas sēdē tonybet Sabiedrības valdes locekli (bez balsstiesībām).

 

 • Ekonomista amata pienākumi

 

 1. Vadīt Sabiedrības ieņēmumu un izdevumu daļu plānošanu.
 2. Plānot, izstrādāt un kontrolēt Sabiedrības budžetu, kā arī konsultēt šajos jautājumos uzņēmuma vadību.
 3. Izstrādāt un aizstāvēt budžeta projektu valdes sēdēs un Sabiedrības dalībnieku sapulcēs.
 4. Izstrādāt un sniegt priekšlikumus valdei un Sabiedrības dalībniekiem par finansēšas prioritātēm.
 5. Reizi ceturksnī, sniegt informāciju Sabiedrības dalībniekiem par budžeta ieņēmumu un izdevumu daļas izpildi.
 6. Izstrādāt priekšlikumus Sabiedrības budžeta līdzekļu izlietojuma efektivitātes palielināšanai.
 7. Piedalīties Sabiedrības investīciju politikas veidošanā, sniegt priekšlikumus par finansējuma iespēju prognozēm no Sabiedrības budžeta.
 8. Izstrādāt un iesniegt tarifu projektus valdei, Sabiedrības dalībniekiem, pašvaldībām un sabiedrisko pakalpojumu regulatoram apstiprināšanai, veikt to regulāru uzraudzību un analīzi.
 9. Sagatavot budžeta ikmēneša pārskatu valdei.
 10. Izstrādāt norādījumus, metodikas par budžeta projekta sastādīšanu un ieviešanu, tarifu aprēķinu, maksas pakalpojumu aprēķinu, kā arī citos ar finanšu vadību saistītos jautājumos.
 11. Kopīgi ar struktūrvienību vadītājiem izstrādāt ilgtermiņa un īstermiņa finanšu plānus.
 12. Nodrošināt pārskatu sniegšanu valsts institūcijām atbilstoši kompetencei.
 13. Veikt izmaksu posteņa analīzi.
 14. Veikt sabiedrības finansiālās darbības analīzi.
 15. Piedalīties gada inventarizācijās.
 16. Piedalīties publisko iepirkumu komisijās.
 17. Piedalīties vadības rīkotās sanāksmēs un paust viedokli par jautājumiem, kas saistīti ar finanšu vadību.
 18. Sniegt priekšlikumus valdei par veicamo darbu racionalizāciju un efektivitāti.
 19. Regulāri iepazīties ar normatīvo aktu jaunumiem, izmantot iegūto informāciju darbā.

 

 1. Nepieciešamā izglītība un prasmes

 

 1. Konkursā var piedalīties jebkurš pilngadīgs Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis vai Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonis, kurš atbilst šādām prasībām:
  • Augstākā izglītība (Bakalaura grāds vai maģistra grāds ekonomikas, vai tai pielīdzināmās jomās, kur studiju programmā tiek apgūta finanšu vadība un grāmatvedība);
  • vismaz divu gadu profesionālā pieredze finanšu vadībā vai grāmatvedība;
  • profesionālā darba pieredze ar grāmatvedības programmām;
  • priekšrocība pretendentiem ar profesionālo darba pieredzi:
   • valsts vai pašvaldības institūcijās, kapitālsabiedrībās;
   • Sabiedrisko pakalpojumi tarifu izstrādē;
   • Eiropas Struktūrfondu vai citu finanšu instrumentu projektu grāmatvedība vai finanšu vadībā;
   • grāmatvedības programmu Tildes Jumis;
  • pieredzējuša datora lietotāja prasmes (MS Office, Excel), kā arī prasmes darbā ar biroja tehniku;
  • valsts valodas prasmes austākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām
  • svešvalodu (t.sk. angļu valodas un krievu valodas) prasmes tiks uzskatītas par priekšrocību;
  • teicamas sadarbības un organizatoriskās prasmes;
  • analītikas spējas, precizitāte un augsta atbildības sajūta;

 

 

 

 1. Pieteikuma iesniegšana

 

 1. Amata kandidātu atlasē var piedalīties un par konkursa uzvarētāju kļūst persona, kura atbilst visām amata kandidātu atlases nolikumā izvirzītajām prasībām.

 

 1. Pieteikuma iesniegšanas kārtība:
  • pieteikumu var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA””, Rīgas iela 1, Tukums, LV-3101, uz aploksnes jābūt norādei: “Par kandidātu atlasi uz SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” ekonomista amatu”, kā arī konkursa dalībnieka vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram;
  • pieteikumu var iesniegt elektroniski uz e-pastu [email protected] ar norādi “Par kandidātu atlasi uz SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” ekonomista amata vietu”.

 

 1. Sūtot pieteikumu pa pastu vai elektronisko pastu, jānodrošina, lai pieteikums tiktu saņemts līdz gada 17. maijam (ieskaitot).

 

 1. Kandidāti uz interviju tiks uzaicināti telefoniski.

 

 1. Pieteikums satur šādus dokumentus:
  • dzīves gaitas aprakstu (CV);
  • motivētu pieteikuma vēstuli (iekļaujot informāciju, kas apliecina dzīves gaitas aprakstā norādītās pieredzes un prasmju esību);
  • izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
  • valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopiju, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei – augstākā līmeņa pakāpei C1 (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās mācību programmās latviešu valodā). Personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās mācību programmās latviešu valodā iesniedz diploma pielikuma kopiju vai citu dokumentu, kas apliecina mācību programmas apgūšanu latviešu valodā;
  • citus dokumentus, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi.

 

 1. Ja amata kandidātu atlases dalībnieks nav iesniedzis kādu no 37. punktā pieprasītajiem dokumentiem (izņemot 37.5. punktā minētos dokumentus), viņš netiek virzīts tālākai vērtēšanai.

 

 1. Dokumentu izskatīšanas un lēmuma pieņemšanas kārtība

 

 1. Pieteikumu izskatīšana, vērtēšanas kritēriji, lēmuma pieņemšana:
  • Sabiedrības ekonomista amata kandidātus Komisija vērtē trijās kārtās: pirmajā kārtā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām 2 darba dienu laikā atver aploksnes un atlasa tos pieteikumus, kuri satur visus pretendentu atlasei nepieciešamos dokumentus.

 

 • Otrajā kārtā Komisija izvērtē iesniegtos dokumentus atbilstoši Komisijas izveidotajiem un apstiprinātajiem vērtēšanas kritērijiem, katrs Komisijas loceklis veic individuālu pretendenta izvērtēšanu atbilstoši 39.4. punktā minētajiem kritērijiem.

 

 • Trešajā kārtā (intervijā ar pretendentu) tiek uzaicināti piedalīties pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst Nolikumā noteiktajam pieteikuma saturam un kuri amatu kandidātu atlases otrajā kārtā ieguvuši vidējo vērtējumu vismaz 12 punktus (veicot aprēķinu saskaņā ar Nolikuma 39.4. punktu); trešajā kārtā tiek vērtēta pretendenta izpratne par Sabiedrības darbību, pieredze un zināšanas par finanšu vadību, budžeta izstrādi, pretendenta komunikācijas prasmes.

 

 • Amatu kandidātu atlases otrajā kārtā Komisija izvērtē pretendentu sniegto informāciju:

 

l. Izglītība:

/obligāta prasība/

Akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība/ Bakalaura grāds 6
Akadēmiskā maģistra grāds vai profesionālā maģistra grāds 8
Nav augstākās izglītības pretendents tiks izslēgts no vērtēšanas
2.   Darba pieredze (saskaņā ar Nolikuma 32.2.punktu):

/obligāta prasība/

Nav darba pieredzes

vai pieredze mazāk par 2 gadiem

pretendents tiks izslēgts no vērtēšanas
2 – 4 gadi 6
5 gadi un vairāk 8
 • Trešajā kārtā Komisija vērtē amata kandidātu izpratni par Sabiedrības darbību, tās finanšu vadību, budžeta izstrādi, profesionālo darba pieredzi, citus kritērijus un piešķir atbilstošu punktu skaitu:
1.  Izpratne un zināšanas par finanšu vadību. Teicami 6
Ļoti labi 5
Labi 4
Gandrīz labi 3
Apmierinoši 2
Neapmierinoši 0
2.   Izpratne un zināšanas par budžeta izstrādi

 

Teicami 6
Ļoti labi 5
Labi 4
Gandrīz labi 3
Apmierinoši 2
Neapmierinoši 0
3. Saskarsmes spējas un komunikācijas prasmes Teicami 6
Ļoti labi 5
Labi 4
Gandrīz labi 3
Apmierinoši 2
Neapmierinoši 0
4.  Analītikas spējas, precizitāte un atbildības sajūta Teicami 6
Ļoti labi 5
Labi 4
Gandrīz labi 3
Apmierinoši 2
Neapmierinoši 0
5. Pieredze profesionālā darba pieredze ar grāmatvedības programmām Ir 2
Nav 0
6.  Profesionālā darba pieredze valsts vai pašvaldības institūcijās vai kapitālsabiedrībā Ir 2
Nav 0
7.   Profesionālā darba pieredze Sabiedrisko pakalpojumi tarifu izstrādē Ir 2
Nav 0
8. Profesionālā darba pieredze Eiropas Struktūrfondu vai citu finanšu instrumentu projektu grāmatvedība vai finanšu vadībā Ir 2
Nav 0
9. Profesionālā darba pieredze ar  grāmatvedības programmu Tildes Jumis Ir 2
Nav 0

 

 • Komisijas locekļiem trešajā kārtā ir tiesības uzdot jautājumus kandidātam, kas saistīti ar iepriekšējo pieredzi, zināšanām, problēmsituāciju analīzi, Sabiedrības darbu un attīstības perspektīvām.
 • Komisijas locekļiem ir tiesības uzdot jautājumus kandidātam viņa komunikācijas prasmju novērtēšanai.
 • Komisija apkopo kandidātu atbilstības novērtēšanas rezultātus katrā kārtā un aizpilda kandidātu atbilstības vērtēšanas veidlapu. Katra kandidāta vidējo vērtējumu aprēķina, balstoties uz attiecīgajā atlases kārtā piedalījušos Komisijas locekļu vērtējumu (noapaļojot līdz simtdaļai). Kandidāta novērtējumu veido notikušo kārtu vidējo novērtējumu summa.
 • Komisija pieņem galīgo lēmumu bez kandidātu klātbūtnes un par rezultātiem paziņo, nosūtot vēstules pa pastu vai e-pastu katram kandidātam.
 • Rezultāti par kandidātu atlasi tiek iesniegti priekšlikuma veidā Sabiedrības valdes loceklim. Ja vairāki kandidāti iegūst vienādu punktu kopskaitu, Komisija kandidātu izvēlas ar vienkāršu balsu vairākumu.
 • Ar pieņemtā lēmuma paziņošanu amata kandidātu atlase uzskatāma par pabeigtu.
 • Ja neviens no kandidātiem nav apstiprināts par amata kandidātu atlases uzvarētāju, tiek izsludināts jauns konkurss uz ekonomista amata vietu.

 

 • Nobeiguma noteikumi

 

 1. Komisija beidz savu darbu ar brīdi, kad pieņemts lēmums un parakstīts protokols par konkursa rezultātiem, un iesniegts priekšlikums Sabiedrības valdes loceklim.
 2. Kandidātu iesniegtie pieteikumi tiek reģistrēti ar uzrakstu uz aploksnes, norādot saņemšanas datumu, laiku, saņēmēja vārdu, uzvārdu, amatu. Persona, kas pieņem pieteikumus, veic uzrakstu uz aploksnes iesniedzēja klātbūtnē. Pieteikumus reģistrē Sabiedrības noteiktajā kārtībā.
 3. Iesniegtie dokumenti kandidātam atpakaļ netiek izsniegti, izņemot gadījumu, ja kandidāts ir nokavējis dokumentu iesniegšanas termiņu.
 4. Kandidātu atlases un novērtēšanas procesā iegūtā informācija par pretendentiem netiek nodota vai izpausta trešajām personām, kā arī netiek veiktas citas darbības, kas būtu pretrunā ar normatīvajos aktos noteikto regulējumu fiziskās personas datu aizsardzības jomā.
 5. Kandidātu vērtēšanas process (piešķirto punktu skaits un Komisijas locekļu individuālie vērtējumi) ir informācija, kas nav izpaužama.
 6. Ja amata kandidātu atlases norise ir bijusi nesekmīga, tas ir, nav pieteicies neviens kandidāts, pieteikušos kandidātu profesionālā sagatavotība neatbilst ekonomista amata kandidātu atlases nolikumā noteiktajām prasībām un par to pieņemts Komisijas lēmums, vai Sabiedrības valde noraida Komisijas ieteikto (-s) kandidātu (-us), tiek izsludināta atkārtota amata kandidātu atlase.
 7. Pretendentam izvirzāmās prasības tiek publicētas Sabiedrības mājaslapā, Sabiedrības sociālā tīkla facebook profilā, Nodarbinātības valsts aģentūras tīmekļa vietnē- nva.gov.lv un iesniegtas pašvaldībām publicēšanai pašvaldību mājaslapā.

 

Amatu kandidātu atlases komisijas sastāvs:

Inese Kola Mertena – Galvenais grāmatvedis;

Ketrīna Blanka – Ekonomists;

Sanita Limanska – Jurists;

Egija Kuzņecova – Biroja administrators;

Iveta Misjuro – Galvenā grāmatveža vietniece.

 

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA””

ekonomista amata kandidātu atlases komisijas priekšsēdētājs                             Ketrīna Blanka