APSTIPRINĀTS

ar SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” amatu kandidātu atlases komisijas

2021.gada 30.aprīļa lēmumu (protokols Nr. 1.§. 2.1.)

 

 

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA””

jurista-iepirkumu speciālista amata kandidātu atlases nolikums

 

 1. Vispārīgie jautājumi

 

 1. Nolikums nosaka kārtību, kādā tiek organizēts SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” (turpmāk – Sabiedrība) iepirkumu speciālista – jurista amata kandidātu atlases konkurss, konkursa izsludināšanas un norises kārtību, kā arī pretendentu vērtēšanas kārtību.

 

 1. Amata kandidātu atlases mērķis ir noteikt Sabiedrības iepirkumu speciālista – jurista amatam atbilstošāko kandidātu, kurš nodrošinātu kvalitatīvu darba izpildi un sekmīgu amata pienākumu veikšanu saskaņā ar amata aprakstu.

 

 1. Konkursa komisijas darba organizācija

 

 1. Konkursa komisija izveidota ar Sabiedrības Valdes sapulces 2021.gada 30.aprīļa lēmumu protokols Nr.6 “Par SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” amatu kandidātu atlases komisijas izveidi” (turpmāk – Komisija).

 

 1. Komisija ir lemttiesīga, ja komisijas sēdē piedalās ne mazāk kā trīs komisijas locekļi.

 

 1. Pirmajā sēdē Komisija no sava vidus ievēlē Komisijas priekšsēdētāju.

 

 1. Komisijas darba organizatoriskā forma ir Komisijas sēdes. Komisijas sēdes notiek klātienē.

 

 1. Komisijas sēdes tiek protokolētas, protokolā norādot Komisijas sēdes norises laiku un vietu, komisijas sastāvu un tos Komisijas locekļus, kas piedalās sēdē, darba kārtību, tai pievienotos dokumentus un tajā ietverto jautājumu apspriešanas gaitu, izteiktos atšķirīgos viedokļus (pēc Komisijas sēdes dalībnieka izteiktā lūguma), balsošanas rezultātus un pieņemtos lēmumus. Protokolu paraksta Komisijas sēdes vadītājs un Komisijas sēdes sekretārs (protokolētājs).

 

 1. Sēžu protokolēšanu nodrošina Sabiedrības Biroja administrators.

 

 1. Komisija iesniedz Sabiedrības valdei priekšlikumu izvēlēto kandidātu iepirkumu speciālista – jurista amatā apstiprināšanai, pamatojoties uz kandidātu izvērtēšanu atbilstoši Nolikumam.

 

 1. Pirms kandidātu izvērtēšanas uzsākšanas Komisijas loceklis, paraksta komisijas locekļa apliecinājumu. Ja Komisijas loceklis konstatē interešu konflikta situāciju, viņam ir pienākums atteikties no konkrētā kandidāta vērtēšanas, par to paziņojot pirms vērtēšanas uzsākšanas.

 

 1. Komisija ir tiesīga pieprasīt no pretendentiem papildu informāciju, piemēram, rekomendācijas, ieteikuma vēstules, kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, kas nepieciešami pretendentu kvalifikācijas vērtēšanā.

 

 1. Komisija ir tiesīga pieaicināt dalībai Komisijas sēdē Sabiedrības valdes locekli (bez balsstiesībām).

 

 

 

 • Iepirkumu speciālista – jurista amata pienākumi

 

 1. Izstrādāt/sagatavot atbilstīgo iepirkumu procedūru dokumentāciju.
 2. Organizēt iepirkumu līgumu noslēgšanas procesu, tai skaitā, līgumu saskaņošanu pirms parakstīšanas ar iepirkuma uzvarētāju.
 3. Izvērtēt saņemtos iepirkumu piedāvājumus.
 4. Piedalīties Iepirkumu komisijas darbā un protokolēt komisijas sēdes.
 5. Sagatavot iepirkumu līgumu projektus pirms iepirkuma procedūras izsludināšanas un saskaņot tos ar valdi un amatpersonām, kurām līgums ir saistošs.
 6. Konsultēt Iepirkumu komisiju ar iepirkumu procedūru organizēšanu saistītos jautājumus.
 7. Sekot uzņēmuma organizēto iepirkumu procesu atbilstībai normatīvajiem aktiem.
 8. Veikt nepieciešamās iepirkumu publikācijas Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē un sadarbībā ar sabiedrisko attiecību speciālistu uzņēmuma tīmekļa vietnē ievietot informāciju par iepirkuma procedūrām. Novērtēt, izvēlēties un piemērot atbilstīgus iepirkuma procedūru veidus saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem.
 9. Vadīt un pārraudzīt kapitālsabiedrības juridiskās lietas.
 10. Izstrādāt tipveida līgumus, izskatīt un rediģēt iesniegtos līgumu projektus, u.c. juridiskos dokumentus.
 11. Kontrolēt rīkojumu, lēmumu, līgumu un citu dokumentu atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 12. Veikt dokumentu izskatīšanu un precizēšanu atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 13. Sniegt atzinumus par kapitālsabiedrības izdoto dokumentu atbilstību Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, nepieciešamības gadījumā saskaņot sagatavotos rīkojumus, līgumus, u.c. dokumentus.
 14. Pārstāvēt uzņēmuma intereses Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisijas sēdēs un Administratīvajā rajona tiesā.
 15. Veikt citus ar valdes, Administratīvās nodaļas mutiskiem vai rakstiskiem rīkojumiem uzliktus pienākumus savas kompetences ietvaros.
 16. Saskaņot atbildes uz personu iesniegtajām sūdzībām, priekšlikumiem un iesniegumiem.
 17. Ievērot normatīvos aktus, kas nosaka dokumentu noformēšanas un aprites kārtību uzņēmumā.
 18. Sniegt atskaites par padarīto valdes noteiktajā kārtībā un termiņos.

 

 1. Nepieciešamā izglītība un prasmes

 

 1. Konkursā var piedalīties jebkurš pilngadīgs Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis vai Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonis, kurš atbilst šādām prasībām:
  • Augstākā izglītība Tiesību zinātnēs (akadēmiskais/profesionālais bakalaura grāds tiesību zinātnēs vai akadēmiskais/profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnēs).
  • vismaz divu gadu profesionālā pieredze publisko iepirkumu veikšanā.
  • priekšrocība pretendentiem ar profesionālo darba pieredzi:
   • valsts vai pašvaldības institūcijās, kapitālsabiedrībās;
   • Eiropas Struktūrfondu vai citu finanšu instrumentu projektu iepirkumu procedūru organizēšanā;
   • speciālajām programmām – Elektronisko iepirkumu sistēmu, IUB vadības sitēmu, uzņēmumu datu bāzi Lursoft.
  • pieredzējuša datora lietotāja prasmes (MS Office), kā arī prasmes darbā ar biroja tehnisko aprīkojumu.
  • valsts valodas prasmes austākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām.
  • svešvalodu (t.sk. angļu valodas un krievu valodas) prasmes tiks uzskatītas par priekšrocību.
  • teicamas sadarbības un organizatoriskās prasmes.
  • spēja patstāvīgi organizēt savu darbu.
  • augsta atbildības sajūta.
  • labas saskarsmes spējas.
  • spēja strādāt komandā.
  • lojalitāte pret darba devēju.
  • lietišķa un laipna attieksme pret klientu un kolēģiem.
  • spēja strādāt ar liela apjoma informāciju.

 

 1. Pieteikuma iesniegšana

 

 1. Amata kandidātu atlasē var piedalīties un par konkursa uzvarētāju kļūst persona, kura atbilst visām amata kandidātu atlases nolikumā izvirzītajām prasībām.

 

 1. Pieteikuma iesniegšanas kārtība:
  • pieteikumu var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA””, Rīgas iela 1, Tukums, LV-3101, uz aploksnes jābūt norādei: “Par kandidātu atlasi uz SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” iepirkumu speciālista – jurista amatu”, kā arī konkursa dalībnieka vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram;
  • pieteikumu var iesniegt elektroniski uz e-pastu [email protected] ar norādi “Par kandidātu atlasi uz SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” iepirkuma speciālista – jurista amatu”.

 

 1. Sūtot pieteikumu pa pastu vai elektronisko pastu, jānodrošina, lai pieteikums tiktu saņemts līdz gada 17. maijam (ieskaitot).

 

 1. Kandidāti uz interviju tiks uzaicināti telefoniski.

 

 1. Pieteikums satur šādus dokumentus:
  • dzīves gaitas aprakstu (CV);
  • motivētu pieteikuma vēstuli (iekļaujot informāciju, kas apliecina dzīves gaitas aprakstā norādītās pieredzes un prasmju esību);
  • izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
  • valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopiju, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei – augstākā līmeņa pakāpei C1 (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās mācību programmās latviešu valodā). Personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās mācību programmās latviešu valodā iesniedz diploma pielikuma kopiju vai citu dokumentu, kas apliecina mācību programmas apgūšanu latviešu valodā;
  • citus dokumentus, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi.

 

 • Ja amata kandidātu atlases dalībnieks nav iesniedzis kādu no 36. punktā pieprasītajiem dokumentiem (izņemot 36.5. punktā minētos dokumentus), viņš netiek virzīts tālākai vērtēšanai.

 

 1. Dokumentu izskatīšanas un lēmuma pieņemšanas kārtība

 

 1. Pieteikumu izskatīšana, vērtēšanas kritēriji, lēmuma pieņemšana:
  • Sabiedrības iepirkumu speciālista – jurista  amata kandidātus Komisija vērtē trijās kārtās: pirmajā kārtā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām 2 darba dienu laikā atver aploksnes un atlasa tos pieteikumus, kuri satur visus pretendentu atlasei nepieciešamos dokumentus.

 

 • Otrajā kārtā Komisija izvērtē iesniegtos dokumentus atbilstoši Komisijas izveidotajiem un apstiprinātajiem vērtēšanas kritērijiem, katrs Komisijas loceklis veic individuālu pretendenta izvērtēšanu atbilstoši 37.4. punktā minētajiem kritērijiem.

 

 • Trešajā kārtā (intervijā ar pretendentu) tiek uzaicināti piedalīties pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst Nolikumā noteiktajam pieteikuma saturam un kuri amatu kandidātu atlases otrajā kārtā ieguvuši vidējo vērtējumu vismaz 12 punktus (veicot aprēķinu saskaņā ar Nolikuma 37.4. punktu); trešajā kārtā tiek vērtēta pretendenta izpratne par Sabiedrības darbību, izpratne un zināšanas par iepirkumu procedūru veikšanu, kapitālsabiedrības darbību regulējošajiem tiesību aktiem un pretendenta komunikācijas prasmes.

 

 • Amatu kandidātu atlases otrajā kārtā Komisija izvērtē pretendentu sniegto informāciju:

 

l. Izglītība:

/obligāta prasība/

Akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība/ Bakalaura grāds 6
Akadēmiskā maģistra grāds vai profesionālā maģistra grāds 8
Nav augstākās izglītības pretendents tiks izslēgts no vērtēšanas
2.   Darba pieredze (saskaņā ar Nolikuma 31.2.punktu):

/obligāta prasība/

Nav darba pieredzes

vai pieredze mazāk par 2 gadiem

pretendents tiks izslēgts no vērtēšanas
2 – 4 gadi 6
5 gadi un vairāk 8
 • Trešajā kārtā Komisija vērtē amata kandidātu izpratni par Sabiedrības darbību, tās finanšu vadību, budžeta izstrādi, profesionālo darba pieredzi, citus kritērijus un piešķir atbilstošu punktu skaitu:
1.  Izpratne un zināšanas par iepirkumu procedūru veikšanu Teicami 6
Ļoti labi 5
Labi 4
Gandrīz labi 3
Apmierinoši 2
Neapmierinoši 0
2.   Izpratne un zināšanas par kapitālsabiedrības darbību regulējošajiem tiesību aktiem

 

Teicami 6
Ļoti labi 5
Labi 4
Gandrīz labi 3
Apmierinoši 2
Neapmierinoši 0
3. Saskarsmes spējas un komunikācijas prasmes Teicami 6
Ļoti labi 5
Labi 4
Gandrīz labi 3
Apmierinoši 2
Neapmierinoši 0
4.  Analītikas spējas, precizitāte un atbildības sajūta Teicami 6
Ļoti labi 5
Labi 4
Gandrīz labi 3
Apmierinoši 2
Neapmierinoši 0
5.             Profesionālā darba pieredze valsts vai pašvaldības institūcijās, kapitālsabiedrībās. Ir 2
Nav 0
6. Profesionālā darba pieredze Eiropas Struktūrfondu vai citu finanšu instrumentu projektu iepirkumu procedūru organizēšanā Ir 2
Nav 0
7. Profesionālā darba pieredze ar   speciālajām programmām – Elektronisko iepirkumu sistēmu, IUB vadības sistēmu, uzņēmumu datu bāzi Lursoft Ir 2
Nav 0

 

 • Komisijas locekļiem trešajā kārtā ir tiesības uzdot jautājumus kandidātam, kas saistīti ar iepriekšējo pieredzi, zināšanām, problēmsituāciju analīzi, Sabiedrības darbu un attīstības perspektīvām.
 • Komisijas locekļiem ir tiesības uzdot jautājumus kandidātam viņa komunikācijas prasmju novērtēšanai.
 • Komisija apkopo kandidātu atbilstības novērtēšanas rezultātus katrā kārtā un aizpilda kandidātu atbilstības vērtēšanas veidlapu. Katra kandidāta vidējo vērtējumu aprēķina, balstoties uz attiecīgajā atlases kārtā piedalījušos Komisijas locekļu vērtējumu (noapaļojot līdz simtdaļai). Kandidāta novērtējumu veido notikušo kārtu vidējo novērtējumu summa.
 • Komisija pieņem galīgo lēmumu bez kandidātu klātbūtnes un par rezultātiem paziņo, nosūtot vēstules pa pastu vai e-pastu katram kandidātam.
 • Rezultāti par kandidātu atlasi tiek iesniegti priekšlikuma veidā Sabiedrības valdes loceklim. Ja vairāki kandidāti iegūst vienādu punktu kopskaitu, Komisija kandidātu izvēlas ar vienkāršu balsu vairākumu.
 • Ar pieņemtā lēmuma paziņošanu amata kandidātu atlase uzskatāma par pabeigtu.
 • Ja neviens no kandidātiem nav apstiprināts par amata kandidātu atlases uzvarētāju, tiek izsludināts jauns konkurss uz iepirkuma speciālista – jurista amata vietu.

 

 • Nobeiguma noteikumi

 

 1. Komisija beidz savu darbu ar brīdi, kad pieņemts lēmums un parakstīts protokols par konkursa rezultātiem, un iesniegts priekšlikums Sabiedrības valdes loceklim.
 2. Kandidātu iesniegtie pieteikumi tiek reģistrēti ar uzrakstu uz aploksnes, norādot saņemšanas datumu, laiku, saņēmēja vārdu, uzvārdu, amatu. Persona, kas pieņem pieteikumus, veic uzrakstu uz aploksnes iesniedzēja klātbūtnē. Pieteikumus reģistrē Sabiedrības noteiktajā kārtībā.
 3. Iesniegtie dokumenti kandidātam atpakaļ netiek izsniegti, izņemot gadījumu, ja kandidāts ir nokavējis dokumentu iesniegšanas termiņu.
 4. Kandidātu atlases un novērtēšanas procesā iegūtā informācija par pretendentiem netiek nodota vai izpausta trešajām personām, kā arī netiek veiktas citas darbības, kas būtu pretrunā ar normatīvajos aktos noteikto regulējumu fiziskās personas datu aizsardzības jomā.
 5. Kandidātu vērtēšanas process (piešķirto punktu skaits un Komisijas locekļu individuālie vērtējumi) ir informācija, kas nav izpaužama.
 6. Ja amata kandidātu atlases norise ir bijusi nesekmīga, tas ir, nav pieteicies neviens kandidāts, pieteikušos kandidātu profesionālā sagatavotība neatbilst iepirkumu speciālista-jurista amata kandidātu atlases nolikumā noteiktajām prasībām un par to pieņemts Komisijas lēmums, vai Sabiedrības valde noraida Komisijas ieteikto (-s) kandidātu (-us), tiek izsludināta atkārtota amata kandidātu atlase.
 7. Pretendentam izvirzāmās prasības tiek publicētas Sabiedrības mājaslapā, Sabiedrības sociālā tīkla facebook profilā, Nodarbinātības valsts aģentūras tīmekļa vietnē- nva.gov.lv un iesniegtas pašvaldībām publicēšanai pašvaldību mājaslapā.

 

 

Amatu kandidātu atlases komisijas sastāvs:

Inese Kola Mertena – Galvenais grāmatvedis;

Ketrīna Blanka – Ekonomists;

Sanita Limanska – Jurists;

Egija Kuzņecova – Biroja administrators;

Iveta Misjuro – galvenā grāmatveža vietnieks.

 

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA””

ekonomista amata kandidātu atlases komisijas priekšsēdētājs                              Sanita Limanska