December 1, 2017 NOSLĒGTIE IEPIRKUMI

Uzaicinājums piedalīties iepirkumā PIEJŪRA 2017/12

Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra” uzaicina potenciālos pretendentus piedalīties atklātā konkursā iepirkumā par līguma piešķiršanas tiesībām “Par datortehnikas piegādi“.

Šī atklātā konkursa iepirkuma mērķis ir noskaidrot saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu vietējā sadarbības partneru tīklā, iepriekš minētā pakalpojuma nodrošināšanai.

1. Pasūtītājs:

2. Atklātā konkursa identifikācijas Nr. AASP/2017/12

3. Atklātā konkursa izsludināšanas datums: 01.12.2017.

4. Atklātā konkursa noslēguma datums 11.12.2017.

5. Iepirkuma priekšmets: “Par datortehnikas piegādi”.

6. Precīzs nepieciešamā pakalpojuma apraksts ir noteikts Tehniskajā specifikācijā (2.pielikums).

7. Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas 7 darba dienu laikā.

8. Līguma izpildes vieta:

8.1. Rīgas iela 1, Tukums, Tukuma novads

9. Nosacījumi pretendenta dalībai aptaujā:

9.1. pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs;

9.2. pretendents ir reģistrēts minēto pakalpojumu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

9.3. pretendentam ir pieredze tehniskajā specifikācijā minētā pakalpojuma sniegšanā, ko viņš apliecina iesniegtajā   piedāvājumā.

10. Pasūtītajs var izslēgt pretendentu no dalības procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

10.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

10.2. kandidāts vai pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

10.3. kandidāts nav iesniedzis uzaicinājuma 11.punktā pieprasītos dokumentus.

11. Pretendentu iesniedzamie dokumenti:

11.1. pretendenta pieteikums dalībai atklātā konkursā, kas sagatavots atbilstoši pielikumos norādītajai formai;

11.2. finanšu – tehniskais piedāvājums:

11.2.1. pretendents iesniedz piedāvājumu atbilstoši Pasūtītāja tehniskajās specifikācijās norādītajām prasībām;

11.3. cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi un visas saprātīgi paredzamās ar darbu izpildi saistītās izmaksas, atskaitot pievienotās vērtības nodokli.

12. Piedāvājuma izvēles kritēriji – saimnieciski izdevīgākais piedāvājums.

13. Piedāvājums iesniedzams līdz 11.decembrim plkst. 10:00 adresē Rīgas iela 1, Tukums, LV-3101, vai elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

PIELIKUMĀ:

1. Pieteikuma forma;

2. Tehniskā specifikācija;

  3. Finanšu – tehniskais piedāvājums.