July 9, 2017 NOSLĒGTIE IEPIRKUMI

Uzaicinājums piedalīties iepirkumā PIEJŪRA 2017/6

Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra” uzaicina potenciālos pretendentus piedalīties atklātā konkursā iepirkumā par līguma piešķiršanas tiesībām „Kompetentas institūcijas pakalpojuma nodrošināšana uzņēmumam “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” darba aizsardzībā, ar papildus tiesībām sniegt juridiskos pakalpojumus un apmācību, kā izglītības iestāžu reģistrā reģistrētai izglītības iestādei ”.

Šīs atklātā konkursa iepirkuma mērķis ir noskaidrot saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu vietējā sadarbības partneru tīklā, iepriekš minētā pakalpojuma nodrošināšanai.

Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums

Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”

Adrese

Juridiskā adrese: Pils iela 18, Tukums, Tukuma novads LV-3100

Biroja adrese: Rīgas iela 1, Tukums, LV-3101

Reģ. Nr.

40003525848

Kontaktpersona

Valdes priekšēdētāja Indra Rassone mob. 29186332, e-pasts: [email protected]

Darba laiks

Pirmdiena

Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena

Piektdiena

 

 

no 08.00 līdz 17.00

 

 1. Atklātā konkursa identifikācijas Nr. PIEJURA 2017/6
 2. Atklātā konkursa izsludināšanas datums: 08.09.2017.
 3. Atklātā konkursa noslēguma datums 18.09.2017.
 4. Iepirkuma priekšmets: „Kompetentas institūcijas pakalpojuma nodrošināšana uzņēmumam “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” darba aizsardzībā, ar papildus tiesībām sniegt juridiskos pakalpojumus un apmācību, kā izglītības iestāžu reģistrā reģistrētai izglītības iestādei ”.
 5. Paredzamā līgumcena: ne lielāka par EUR 4500,00 (četri tūkstoši piecdesmit eiro 00 centi) gadā.
  1. Precīzs nepieciešamā pakalpojuma apraksts ir noteikts Tehniskajā specifikācijā (2.pielikums).

7. Līguma izpildes termiņš:  12 mēneši no līguma noslēgšanas brīža.

8. Līguma izpildes vieta:

8.1. Rīgas iela 1, Tukums, Tukuma novads;

8.2. Dienvidu iela 1, Tukums, Tukuma novads;

8.3. Ventspils šoseja 61, Jūrmala;

8.4. Janvāri, Laidzes pagasts, Talsu novads;

8.5. Daigones iela 20, Kandava, Kandavas novads;

8.6. Rojas atkritumu šķirošanas pārkraušanas stacija, Roja, Rojas novads.

 1. 9.     Nosacījumi pretendenta dalībai aptaujā:

9.1.          Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

9.2.          Pretendents ir reģistrēts minēto pakalpojumu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

9.3.          Pretendentam ir pieredze tehniskajā specifikācijā minētā pakalpojuma sniegšanā, ko viņš apliecina iesniegtajā piedāvājumā.

 1. 10.  Pasūtītājs var izslēgt pretendentu no dalības procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

10.1.       pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

10.2.       kandidāts vai pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

10.3.       kandidāts nav iesniedzis uzaicinājuma 11.punktā pieprasītos dokumentus;

10.4.       pretendenta piedāvātā kopēja līgumcena pārsniedz paredzamo līmeni.

 1. 11.  Pretendentu iesniedzamie dokumenti:

11.1.       Pretendenta pieteikums dalībai atklātā konkursā, kas sagatavots atbilstoši pielikumos norādītajai formai;

11.2.       Finanšu – tehniskais piedāvājums:

11.2.1.      Pretendents iesniedz piedāvājumu atbilstoši Pasūtītāja tehniskajās specifikācijās norādītajām prasībām;

11.2.2.      Pretendents iesniedz iesaistīto speciālistu izglītību apliecinošos dokumentus;

11.2.3.       Pretendents iesniedz izglītības iestādes reģistrācijas apliecības kopiju.

11.3.       Cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi un visas saprātīgi paredzamās ar darba izpildi saistītās izmaksas, atskaitot pievienotās vērtības nodokli.

 1. 12.  Piedāvājuma izvēles kritēriji – zemākā cena
 2. 13.  Piedāvājums iesniedzams līdz 18.septembrim plkst. 17:00 adresē Rīgas iela 1, Tukums, LV-3101, vai elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.