Piejura logo krasains

✆ 63 123 306               @ piejura@piejuraatkritumi.lv

Administratīvās nodaļas vadītāja/-as  galvenie amata pienākumi:

 • organizēt, plānot un koordinēt nodaļas darbu, atbildēt par padoto darbinieku darba nodrošinājumu un funkciju izpildi;
 • organizēt Sabiedrības valdes sēžu un Sabiedrības dalībnieku sapulču norisi, nodrošināt Sabiedrības dalībnieku sapulču un valdes sēžu protokolēšanu;
 • ieviest un organizēt dokumentu aprites sistēmu Sabiedrībā, to pilnveidot, analizēt un meklēt darba optimizācijas iespējas;
 • dokumentu aprites kārtības un tai padoto dokumentu izstrāde un aktualizēšana;
 • izstrādāt vai piedalīties atbildības jomas dokumentu sagatavošanā, kas nepieciešami Sabiedrības funkciju veikšanai;
 • sagatavot savas kompetences jomā Sabiedrības dalībniekiem ikmēneša atskaites, ceturkšņa atskaites;
 • organizēt un sagatavot savas kompetences jomā atbildes uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem, sūdzībām un priekšlikumiem;
 • nodrošināt un kontrolēt atbilstoši “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma” 58.pantā un Trauksmes celšanas likumā noteikto prasību izpildi, izvietojot Sabiedrības izdotos iekšējos noteikumus, ceturkšņa atskaites, dokumentu un citas informācijas publicēšanu Sabiedrības mājas lapā piejuraatkritumi.lv;
 • piedalīties iepirkumu komisijā;
 • organizēt Sabiedrībā Trauksmes celšanas sistēmu;
 • strādāt ar amata pienākumu realizācijai atbilstošām datorprogrammām un lietojumprogrammām;
 • veikt dokumentu izskatīšanu un precizēšanu atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
 • ievērot normatīvos aktus, kas nosaka dokumentu noformēšanas un aprites kārtību sniegt atzinumus par kapitālsabiedrības izdoto dokumentu atbilstību Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, nepieciešamības gadījumā saskaņojot sagatavotos rīkojumus, līgumus, u.c. dokumentus;

Nepieciešamā izglītība, kompetence  un darba pieredze:

 • akadēmiskā augstākā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā izglītība ekonomikā, uzņēmējdarbības vadībā vai tiesību zinātnēs;
 • darba pieredze (ne mazāk kā 2 gadi) un profesionālās iemaņas struktūrvienības vadīšanā;
 • prasme vienlaikus strādāt ar liela apjoma dažāda veida informāciju un noteikt prioritātes, pārzināt dažādas darbības jomas un strādāt patstāvīgi;

Piedāvājam:

– stabilu darbu pašvaldības kapitālsabiedrībā,

– pilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku,

– atalgojumu 1600 EUR pirms nodokļu nomaksas un sociālās garantijas,

– veselības apdrošināšanu,

– pastāvīgu darba vietu Tukumā.

Pieteikuma iesniegšana:

– pieteikumu var sūtīt pa pastu, norādot adresātu – SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA””, Rīgas iela 1, Tukums, LV-3101. Uz aploksnes jābūt norādei: “Par kandidātu atlasi uz SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” administratīvās nodaļas vadītāja amatu”, kā arī konkursa dalībnieka vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram;

– pieteikumu var iesniegt elektroniski, sūtot uz e-pastu piejura@tukums.lv ar norādi “Par kandidātu atlasi uz SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” administratīvās nodaļas vadītāja amatu ”.

Sūtot pieteikumu pa pastu vai elektroniski, jānodrošina, lai pieteikums tiktu saņemts līdz 2021. gada 14.septembrim plkst.17:00.

Kandidāti uz interviju tiks uzaicināti telefoniski.

Pieteikums satur šādus dokumentus:

– dzīves gaitas aprakstu (CV);

– motivētu pieteikuma vēstuli (iekļaujot informāciju, kas apliecina dzīves gaitas aprakstā norādītās pieredzes un prasmju esību);

– izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas;

– valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopiju, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei – augstākā līmeņa pakāpei C1 (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās mācību programmās latviešu valodā). Personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās mācību programmās latviešu valodā iesniedz diploma pielikuma kopiju vai citu dokumentu, kas apliecina mācību programmas apgūšanu latviešu valodā;

– citus dokumentus, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi.

Skip to content