Piejura logo krasains

✆ 63 123 306               @ piejura@tukums.lv

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” organizē jurista-iepirkumu speciālista (prof.kl.kods – 261101) amata kandidātu atlases konkursu

 

Iepirkumu speciālista – jurista galvenie amata pienākumi

-Izstrādāt/sagatavot atbilstīgo iepirkumu procedūru dokumentāciju (t.sk. piedalīties Iepirkumu komisijas darbā un protokolēt komisijas sēdes ,organizēt iepirkumu līgumu noslēgšanas procesu, izvērtēt saņemtos piedāvājumus, konsultēt Iepirkumu komisiju ar iepirkumu procedūru organizēšanu saistītos jautājumos, veikt nepieciešamās iepirkumu publikācijas Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē un elektronisko iepirkumu sistēmā, sekot uzņēmuma organizēto iepirkumu procesu atbilstībai normatīvajiem aktiem).

-Pārstāvēt uzņēmuma intereses Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisijas sēdēs un Administratīvajā rajona tiesā.

-Vadīt un pārraudzīt kapitālsabiedrības juridiskās lietas.

-Veikt dokumentu izskatīšanu un precizēšanu atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

-Izstrādāt tipveida līgumus, izskatīt un rediģēt iesniegtos līgumu projektus, u.c. juridiskos dokumentus.

-Veikt dokumentu izskatīšanu un precizēšanu atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

-Sniegt atzinumus par kapitālsabiedrības izdoto dokumentu atbilstību Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, nepieciešamības gadījumā saskaņot sagatavotos rīkojumus, līgumus, u.c. dokumentus

-Kontrolēt rīkojumu, lēmumu, līgumu un citu dokumentu atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Nepieciešamā izglītība un prasmes
– Augstākā izglītība Tiesību zinātnēs (akadēmiskais/profesionālais bakalaura grāds tiesību zinātnēs vai akadēmiskais/profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnēs).
– Vismaz divu gadu profesionālā pieredze publisko iepirkumu veikšanā.
– Priekšrocība pretendentiem ar profesionālo darba pieredzi:
– valsts vai pašvaldības institūcijās, kapitālsabiedrībās;
– Eiropas Struktūrfondu vai citu finanšu instrumentu projektu iepirkumu procedūru organizēšanā;
– ar speciālajām programmām – Elektronisko iepirkumu sistēmu, IUB vadības sitēmu, uzņēmumu datu bāzi Lursoft.
– Pieredzējuša datora lietotāja prasmes (MS Office), kā arī prasmes darbā ar biroja tehnisko aprīkojumu.
– Valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām.
– Svešvalodu (t.sk. angļu valodas un krievu valodas) prasmes tiks uzskatītas par priekšrocību.
– Teicamas sadarbības un organizatoriskās prasmes.
– Spēja patstāvīgi organizēt savu darbu.
– Augsta atbildības sajūta.
– Spēja strādāt komandā.
– Spēja strādāt ar liela apjoma informāciju.

Piedāvājam:
– stabilu darbu pašvaldības kapitālsabiedrībā,
– pilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku,
– atalgojumu 1300 EUR pirms nodokļu nomaksas un sociālās garantijas,
– pastāvīgu darba vietu Tukumā.

Pieteikuma iesniegšana
– pieteikumu var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA””, Rīgas iela 1, Tukums, LV-3101, uz aploksnes jābūt norādei: “Par kandidātu atlasi uz SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” iepirkumu speciālista – jurista amatu”, kā arī konkursa dalībnieka vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram;
– pieteikumu var iesniegt elektroniski uz e-pastu piejura@tukums.lv ar norādi “Par kandidātu atlasi uz SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” iepirkuma speciālista – jurista amatu”.
Sūtot pieteikumu pa pastu vai elektronisko pastu, jānodrošina, lai pieteikums tiktu saņemts līdz 2021. gada 14.oktobrim pl.17.00.
Kandidāti uz interviju tiks uzaicināti telefoniski.

Pieteikums satur šādus dokumentus:
– dzīves gaitas aprakstu (CV);
– motivētu pieteikuma vēstuli (iekļaujot informāciju, kas apliecina dzīves gaitas aprakstā norādītās pieredzes un prasmju esību);
– izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
– valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopiju, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei – augstākā līmeņa pakāpei C1 (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās mācību programmās latviešu valodā). Personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās mācību programmās latviešu valodā iesniedz diploma pielikuma kopiju vai citu dokumentu, kas apliecina mācību programmas apgūšanu latviešu valodā;
– citus dokumentus, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi.

Skip to content