Piejura logo krasains

✆ 63 123 306               @ piejura@piejuraatkritumi.lv

Pagājušajā nedēļā SIA Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “ Piejūra” (turpmāk tekstā – AAS “Piejūra”)  informēja  par nešķirotu sadzīves atkritumu (turpmāk tekstā – NSA) apsaimniekošanas maksas izmaiņām no 2023. gada 1. maija.

Saprotama ir iedzīvotāju reakcija – kāpēc atkal?  Tādēļ centīsimies paskaidrot, kā  veidojas NSA apsaimniekošanas maksa, un kad tā mainās.

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu pamatā veido divas daļas – Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk tekstā –  SPRK)  apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu un pašvaldību lēmumā apstiprinātā  maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām. Tarifu, ko saņem iedzīvotāji, ietekmē arī koeficients. Cilvēki izvešanas brīdī maksā par apjomu – kubikmetros (m3), bet atkritumu apsaimniekotājs atkritumu poligonā maksā par ievesto atkritumu svaru -tonnu. Lai atkritumu apjomu pārvērstu svarā, atkritumu apsaimniekotājs nosaka koeficientu – viens kubikmetrs atkritumu pret  pieņemto svaru. Nešķirotie sadzīves atkritumi regulāri vienu reizi  ceturksnī tiek svērti, pieaicinot pašvaldības pārstāvjus, lai pārliecinātos par šī koeficienta atbilstību realitātei un to atbilstoši piemērotu. Tukuma un Talsu  novadu pašvaldības  ir noteikušas, ka šajās pašvaldībās ir vienota apsaimniekošanas zona  ar vienotu koeficientu.

Līdz šim vienošanās ar pašvaldībām paredzēja, ka  NSA apsaimniekošanas maksa tiek pārskatīta vienu reizi gadā. Līdz ar to brīdī, kad pagājušajā gada pavasarī  notika ļoti straujš degvielas un  elektroenerģijas cenu kāpums, kā arī būtiski pieauga izmaksas pakalpojumiem un precēm, kas nepieciešamas uzņēmuma pamatdarbības nodrošināšanai  (piemēram, automašīnu remontiem), uzņēmums līdz pat šī gada 1.maijam turpina darbu ar cenām, kas tika apstiprinātas 2021.gada nogalē.  

Tomēr gada laikā arī AAS “Piejūra” cenas mainījās.  Tam bija divi iemesli. Par nešķirotiem sadzīves atkritumiem, kas tiek apglabāti Cieto sadzīves atkritumu poligonā  “Janvāri” (turpmāk tekstā – CSA “Janvāri”) , AAS “Piejūra” maksā  dabas resursu nodokļi (turpmāk tekstā – DRN), ko valsts no 2023. gada 1. janvāra  noteica  95,00 EUR apmērā par tonnu (līdz 2022. gada 31. decembrim tas bija 80,00 EUR par tonnu). Savukārt,  no pagājušā gada 1. septembra  SPRK apstiprināja jaunu sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu CSA “Janvāri”. Līdz ar to šīs izmaiņas ietekmēja arī  kopējo tarifu par atkritumu apsaimniekošanu.

Ne NSA apsaimniekošanas maksu, ne apglabāšanas tarifu  uzņēmums nevar tā vienkārši paaugstināt. Tas ir jāpamato un to apstiprina vai nu Tukuma un Talsu domes deputāti (savākšanas maksu), vai SPRK (apglabāšanas  maksu). Ir skaidri noteikts, kuras izmaksas tarifā var tikt iekļautas. Dabas resursu nodokli nosaka valsts un ir zināms, ka DRN likme katru gadu tiks paaugstināta.

Ņemot vērā iepriekš minētos apstākļus, lai spētu nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu visiem AAS “Piejūra” darbības reģionā esošajiem klientiem, nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa, kas iekļauj sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citas normatīvajos aktos noteiktās darbības, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas (noglabāšanas atbilstoši normatīvo aktu prasībām) un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, kā arī uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu, no 2023. gada 1. maija tiek plānota no  27,41 EUR par kubikmetru.

Vienīgā izeja no šī sadārdzinājuma  ir atkritumu šķirošana un radīto atkritumu daudzuma samazināšana, jo par šķiroto atkritumu – pārstrādājamo  iepakojumu, papīra un  stikla – izvešanu iedzīvotājiem nav jāmaksā. No šī gada arī iespējams bez maksas nodot  lietotu, bet vēl lietojamu tekstilu un apavus. Tukuma un Talsu pilsētās var iesaistīties  bioloģisku noārdāmo atkritumu (BNA) pilotprojektā, tā arī ir  iespējams ietaupīt, jo BNA izvešanas maksa ,ko noteiks valsts, būs   60% no  NSA  izvešanas  maksas .

Uzņēmums  “Piejūra”  cenšas strādāt efektīvi, piedāvājot labāko pakalpojuma kvalitāti, atbilstoši Talsu un Tukuma novadu pašvaldību  uzstādījumam nepārsniegt 5% rentabilitāti, kas paredzēta uzņēmuma attīstībai un modernizācijai.

Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem un  līdzatbildīgiem sava novada un pilsētas tīrības, vides aizsardzības un resursu labas pārvaldības un apsaimniekošanas jomā. Tikai atkritumu šķirošana ir iespēja saudzēt dabas  resursus, tos atkārtoti izmantot un samazināt savus izdevumus par atkritumu izvešanu.  Tāpat ir svarīgi mainīt savus paradumus –  pārdomāt savus pirkumus,  pirkt ilgi kalpojošas lietas, atdot citiem, to, kas ir lieks, lai izmestu pēc iespējas mazāk.

Skip to content