Piejura logo krasains

✆ 63 123 306               @ piejura@piejuraatkritumi.lv

DOKUMENTI

1. Kapitālsabiedrības stratēģiskie mērķi

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības “PIEJŪRA”” vispārējais stratēģiskais mērķis ir sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas uzturēšana un attīstība Ziemeļkurzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā tādā veidā, lai nodrošinātu normatīvo aktu prasību ievērošanu, kā arī Eiropas Savienības noteikto mērķu sasniegšanu attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanas sistēmas darbības efektivitāti, videi draudzīgu un efektīvu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar sabalansētu sabiedriskā pakalpojuma tarifu . (Saskaņā ar  2023. gada 28. septembra (Nr. TND/23/530 (prot. Nr. 14, 2. §)  Tukuma novada pašvaldības līdzdalības izvērtējumu un vispārējo stratēģisko mērķu 2023.-2027. gadam noteikšanu SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA””)

2. Ziņas par kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidiem

Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):

  • atkritumu apstrāde un izvietošana (izņemot bīstamos atkritumus) (38.21);
  • atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus) (38.11);
  • šķiroto materiālu pārstrāde (38.32).
3. Kapitālsabiedrības finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti
5. Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu
  • līdz 2020. gadam – nav saņemts ne valsts, ne pašvaldības budžeta finansējums;
  • 2020. gada 28. decembrī – veikts pamatkapitāla palielinājums par EUR 1 245 670,00
6. Kapitālsabiedrības izstrādātie starpperiodu pārskati
8. Informācija par saņemtajiem/veiktajiem ziedojumiem, ziedošanas stratēģiju un kārtību

Sabiedrība nepieņem ziedojumus un neveic ziedošanu atbilstoši likuma Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem 27. panta (2) daļai.

10. Informācija par valdes locekļiem un to atalgojumu
11. Atalgojuma politika
13. Par kārtību, kādā dzīvojamo māju pārvaldnieks piemēro administrēšanas izmaksas SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrībai “PIEJŪRA””
15. Dalībnieku sapulces
Skip to content