Par  īstenoto Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektu

 

Noslēdzies projekts „Piejūras reģiona atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība – II kārta”

2015. gada 30. oktobrī, noslēdzās SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra””, īstenotais Eiropas Kohēzijas fonda projekts Nr. 3DP/3.5.1.2.2/11/IPIA/VARAM/008 „Piejūras reģiona atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība – II kārta”. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 3 174 473, 44 (bez PVN), t.sk. ES KF finansējums EUR 2 698 302, 41, paša uzņēmuma finansējums EUR 476 171,03.
Projekta mērķis ir nodrošināt vides aizsardzības prasībām atbilstošu atkritumu apglabāšanas pakalpojumu sniegšanu Piejūras reģiona teritorijas pašvaldībās. Samazināt noglabājamo sadzīves atkritumu daudzumu, unpalielināt šķiroto atkritumu apjomu, kas tiek nodoti otrreizējai pārstrādei. Samazināt atkritumu transportēšanas izmaksas un pilnveidot atkritumu šķirošanas un pārkraušanas staciju aprīkojumu, kā arī pilnveidot atkritumu poligona “Janvāri” infrastruktūru.
Projekta ietvaros uzbūvēti stikla uzkrāšanas apcirkņi sašķirotajiem atkritumiem – Jūrmalas, Tukuma un Rojas stacijās, kā arī izveidots kompostēšanas laukumu aprīkojums – Jūrmalas un Tukuma stacijās, un ierīkotas Eiropas Savienības prasībām atbilstošas inženierkomunikācijas. Jūrmalas atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacijā uzbūvēta nojume – angārs, inženierkomunikācijas, ierīkotas nepieciešamās iekārtas un aprīkojums.
Lai sekmīgi nodrošinātu bioloģiski noārdāmo atkritumu un atkritumos esošu materiālu atdalīšanu, tika iegādātas tehnoloģiskās iekārtas un integrētas esošajās šķirošanas līnijās.
Projekta ietvaros ir izveidota poligona gāzes savākšanas un utilizācijas sistēma, uzbūvēta gāzes sūkņu stacija, spiediena regulēšanas stacija, kondensāta novadītājs, un iegādātas iekārtas, kas palielina infiltrāta attīrīšanas iekārtu jaudu. Veikta nepieciešamo inženierkomunikāciju izbūve, tehnoloģisko iekārtu un aprīkojumu piegāde un uzstādīšana. Tostarp, iegādāts riteņu frontālais iekrāvējs, iegādāti lielizmēra atkritumu konteineri un šķiroto atkritumu konteineri.
Projekta rezultātā tiks nodrošināta mūsdienu prasībām atbilstoša poligona ekspluatācija, un nodrošināta sekmīga atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība reģionā kopumā, samazinot atkritumu radīto ietekmi uz vidi, kas ļaus izpildīt saistošās ES un LR normatīvo aktu prasības.
85% projekta „Piejūras reģiona atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība – II kārta”  kopējām attiecināmajām izmaksām finansē Eiropas Savienības kohēzijas fonds. 15% pašu finansējums.

PROJEKTA ADMINISTRATIVO, TEHNISKO UN FINANŠU VADĪBU NODROŠINA
LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

_______________________________________________________________________________________________________________

Noslēgts līgums par būvdarbu inženiertehnisko uzraudzību projekta „Piejūras reģiona atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība – II kārta” ietvaros

2014. gada 14. augustā, SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra””, noslēdza līgumu ar SIA “Geo Consultants” par būvdarbu inženiertehnisko uzraudzību Eiropas Kohēzijas fonda projekta Nr.3DP/3.5.1.2.2/11/IPIA/VARAM/008 „Piejūras reģiona atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība – II kārta” ietvaros.
Ievērojot publisko iepirkumu likumu un pamatojoties uz iepirkuma „Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība projekta „Piejūras reģiona atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība – II kārta” ietvaros rezultātiem, līgums ar SIA „Geo Consultants” tika noslēgts par kopējo summu EUR 32 198, 10, ieskaitot nodokļus, nodevas un citus ar līguma izpildi saistītos izdevumus.
Izpildītājs apņemas veikt būvdarbu inženiertehnisko uzraudzību saskaņā ar FIDIC būvniecības līguma noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem, kā arī ņemot vērā  projektā noteiktās prasības.
85% no projekta „Projektēšana, būvdarbi un tehnoloģisko iekārtu piegādes projekta „Piejūras reģiona atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība – II kārta”  kopējām attiecināmajām izmaksām finansē Eiropas Savienības kohēzijas fonds

PROJEKTA ADMINISTRATĪVO, TEHNISKO UN FINANŠU VADĪBU NODROŠINA
LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

_______________________________________________________________________________________________________________

Noslēgts līgums par projektēšanu, būvdarbiem un tehnoloģisko iekārtu piegādi

2014. gada 10. jūnijā, SIA “Atkritumu sabiedrība “Piejūra”” valdes locekļi noslēdza līgumu ar SIA “SCO Centrs” par projektēšanu, būvdarbu veikšanu un tehnoloģisko iekārtu piegādi ES Kohēzijas fonda atbalstītā projekta „Piejūras reģiona atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība – II kārta” (Nr. PIEJŪRA 2012/3KF) paredzēto darbu veikšanai. Līgums paredz projektēšanu, būvdarbus un tehnoloģisko iekārtu piegādi SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā „Janvāri”, Talsu novadā, pārkraušanas – šķirošanas stacijā „Jūrmala”, pārkraušanas – šķirošanas stacijā „Tukums” un pārkraušanas – šķirošanas stacijā „Roja”.

Līgumā akceptētā summa ar PVN ir EUR 3 843 823, 94.
Projekta mērķis ir nodrošināt vides aizsardzības prasībām atbilstošu atkritumu apglabāšanas pakalpojumu sniegšanu Piejūras reģiona teritorijas pašvaldībās. Samazināt noglabājamo sadzīves atkritumu daudzumu, unpalielināt šķiroto atkritumu apjomu, kas tiek nodoti otrreizējai pārstrādei. Samazināt atkritumu transportēšanas izmaksas un pilnveidot atkritumu šķirošanas un pārkraušanas staciju aprīkojumu, kā arī pilnveidot atkritumu poligona “Janvāri” infrastruktūru.
Projekta ietvaros tiks uzbūvēti stikla uzkrāšanas apcirkņi sašķirotajiem atkritumiem – Jūrmalas, Tukuma un Rojas stacijās, kā arī izveidots kompostēšanas laukumu aprīkojums – Jūrmalas un Tukuma stacijās, un ierīkotas Eiropas Savienības prasībām atbilstošas inženierkomunikācijas. Jūrmalas atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacijā uzbūvēta nojume – angārs, inženierkomunikācijas, ierīkotas nepieciešamās iekārtas un aprīkojums.
Lai sekmīgi nodrošinātu bioloģiski noārdāmo atkritumu un atkritumos esošu materiālu atdalīšanu, tika iegādātas tehnoloģiskās iekārtas un integrētas esošajās šķirošanas līnijās.
Projekta ietvaros paredzēts izveidot poligona gāzes savākšanas un utilizācijas sistēmu, uzbūvēt gāzes sūkņu staciju, spiediena regulēšanas staciju, kondensāta novadītāju, un iegādāt iekārtas, kas palielinās infiltrāta attīrīšanas iekārtu jaudu. Izbūvēs inženierkomunikācijas, iegādāsies  frontālo iekrāvēju, lielizmēra atkritumu un šķiroto atkritumu konteinerus.
Projekta rezultātā tiks nodrošināta mūsdienu prasībām atbilstoša poligona ekspluatācija, un sekmīga atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība reģionā kopumā, samazinot atkritumu radīto ietekmi uz vidi, kas ļaus izpildīt saistošās ES un LR normatīvo aktu prasības.
85% no projekta „Piejūras reģiona atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība – II kārta” kopējām attiecināmajām izmaksām finansē Eiropas Savienības kohēzijas fonds. 15% PAŠU FINANSĒJUMS.

PROJEKTA ADMINISTRATIVO, TEHNISKO UN FINANAŠU VADIBU NODROŠINA
LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 

_______________________________________________________________________________________________________________

Noslēdzies iepirkuma konkurss projektam par Piejūras reģiona atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstību
2014. gada 7. martā noslēdzies iepirkuma konkurss „Projektēšana, būvdarbi un tehnoloģisko iekārtu piegādes projekta „Piejūras reģiona atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība – II kārta” ietvaros, kas paredz projektēšanu, būvdarbus un tehnoloģisko iekārtu piegādi SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā „Janvāri”, Talsu novadā, pārkraušanas – šķirošanas stacijā „Jūrmala”, pārkraušanas – šķirošanas stacijā „Tukums” un pārkraušanas – šķirošanas stacijā „Roja”.

Projekta konkurss tika izsludināts 2012. gada 20. septembrī. Konkursa termiņš vairākkārt tika pagarināts. 2014. gada 7. martā tika pieņemts lēmums par uzvarētāju atklātā konkursā „Projektēšana, būvdarbi un tehnoloģisko iekārtu piegādes projekta „Piejūras reģiona atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība – II kārta” ietvaros. Pēc lēmuma pieņemšanas tika paziņots rezultāts par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. 2014. gada 10. jūnijā tika noslēgts līgums ar piegādātāju SIA „SCO Centrs” Reģ. Nr. 44103002148 par projektā paredzēto aktivitāšu veikšanu EUR 3 176 714,99 apmērā.

85% no projekta „Projektēšana, būvdarbi un tehnoloģisko iekārtu piegādes projekta „Piejūras reģiona atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība – II kārta”  kopējām attiecināmajām izmaksām finansē Eiropas Savienības kohēzijas fonds.

PROJEKTA ADMINISTRATIVO, TEHNISKO UN FINANAŠU VADIBU NODROŠINA

LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 

_______________________________________________________________________________________________________________

Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrībā „Piejūra” sākas jauns attīstības posms

2010. gadā noslēdzās ES Kohēzijas fondafinansētais projekts „Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas ieviešana Piejūras reģionā, Latvijā”, un tika izveidota ES prasībām atbilstoša, mūsdienīga atkritumu apsaimniekošanas sistēma Piejūras reģionā, kurā ietilpst deviņas pašvaldības – Jūrmalas pilsētas, Tukuma, Engures, Kandavas, Jaunpils, Mērsraga, Rojas, Dundagas un Talsu novada pašvaldību teritorijas.
Projekta rezultātā tika slēgtas visas Piejūras reģionā esošās atkritumu izgāztuves. Kopumā rekultivētas 40 likumdošanai neatbilstošas sadzīves atkritumu izgāztuves. Katrā izgāztuvē ir uzstādīta monitoringa sistēma, kas kontrolē, lai gruntī nenoplūst piesārņoti notekūdeņi.
Ir izbūvēts jauns, moderns sadzīves atkritumu poligons „Janvāri”, kur tiek nogādāti visi sadzīves atkritumi no Piejūras reģiona. Lai samazinātu atkritumu pārvadāšanas izdevumus, Tukumā, Kandavā, Jūrmalā un Rojā ir izbūvētas atkritumu pārkraušanas stacijas, uz kurām atkritumu apsaimniekotāji no tuvāk esošajiem reģioniem nogādā savāktos sadzīves atkritumus, kā arī ir uzstādītas šķiroto atkritumu līnijas, kas dalītos atkritumus sagatavo otrreizējai pārstrādei. Šķiroto atkritumu skaits ar katru gadu palielinās, pateicoties izglītojošām atkritumu šķirošanas kampaņām, kurās labprāt iesaistās bērni un jaunieši. Pieaug interesentu skaits, gan no Latvijas, gan ārvalstīm, kas aizvien biežāk ierodas iepazīties ar atkritumu pārkraušanas staciju un poligona darbību.
Visā Piejūras reģiona teritorijā ir ierīkoti 366 dalīto atkritumu savākšanas laukumi. Zaļās krāsas konteineri paredzēti stikla tarai, dzeltenās krāsas konteineri paredzēti PET pudelēm, kartonam un papīram.
Pēc veiksmīgas projekta pirmās kārtas īstenošanas un uzņēmējdarbības uzsākšanas, SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrībā „Piejūra” ir uzsākusi projekta „Piejūras reģiona atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība – II kārta” īstenošanu, lai samazinātu noglabājamo sadzīves atkritumu daudzumu, un palielinātu šķiroto atkritumu apjomu, kas tiek nodoti otrreizējai pārstrādei, kā arī, lai samazinātu atkritumu transportēšanas izmaksas un pilnveidotu atkritumu šķirošanas un pārkraušanas staciju aprīkojumu.
Projekta ietvaros paredzēta arī apcirkņu izbūve sašķirotajiem atkritumiem – Jūrmalas, Tukuma un Rojas stacijās, kā arī izveidots kompostēšanas laukumu aprīkojums – Jūrmalas un Tukuma stacijās, un ierīkotas Eiropas prasībām atbilstošas inženierkomunikācijas.
Lai sekmīgi nodrošinātu bioloģiski noārdāmo atkritumu un atkritumos esošu materiālu atdalīšanu, tiks iegādātas tehnoloģiskās iekārtas un integrētas esošajās šķirošanas līnijās.
Projektā ir paredzēts izveidot poligona gāzes savākšanas un utilizācijas sistēmas – uzbūvēt gāzes sūkņu staciju, spiediena regulēšanas staciju, kondensāta novadītāju, un iegādāties iekārtas, kas palielinās infiltrāta attīrīšanas iekārtu jaudu.
Projekta rezultātā tiks nodrošināta mūsdienu prasībām atbilstoša poligona ekspluatācija, un nodrošināta sekmīga atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība reģionā kopumā, samazinot atkritumu radīto ietekmi uz vidi, kas ļaus izpildīt saistošās ES un LR normatīvo aktu prasības.

_______________________________________________________________________________________________________________

Tiks īstenots projekts par Piejūras reģiona atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstību

2012. gada 27. martā, tika pieņemts lēmums ES Kohēzijas fonda projekta „Projektēšana, būvdarbi un tehnoloģisko iekārtu piegādes projekta „Piejūras reģiona atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība – II kārta” , kas paredz projektēšanu, būvdarbus un tehnoloģisko iekārtu piegādi SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā „Janvāri”, Talsu novadā, pārkraušanas – šķirošanas stacijā „Jūrmala”,       pārkraušanas- šķirošanas stacijā „Tukums” un pārkraušanas – šķirošanas stacijā „Roja”, kā arī būvniecības uzraudzību.
Projekta īstenošanas termiņš ir 30 mēneši no Civiltiesiskā līguma noslēgšanas brīža starp LR Vides Aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) un SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrību „Piejūra”. Projekta kopējās izmaksas ir LVL 2 721 859.81 (EUR 3 872 857.60).
85% no projekta “Projektēšana, būvdarbi un tehnoloģisko iekārtu piegādes projekta “Piejūras reģiona atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība – II kārta” kopējām attiecināmajām izmaksām finansē Eiropas Savienības kohēzijas fonds.

PROJEKTA ADMINISTRATIVO, TEHNISKO UN FINANAŠU VADIBU NODROŠINA
LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ