Piejura logo krasains

✆ 63 123 306               @ piejura@piejuraatkritumi.lv

PAR MUMS

Trauksmes celšanas likums, kas stājās spēkā 2019. gada 1. maijā, nosaka, ka ikvienam ir tiesības celt trauksmi par darba vidē novērotu sabiedrības interešu apdraudējumu, lai veicinātu likumīgu, godprātīgu, atklātu un pārredzamu iestādes darbību, izmantojot tiesības brīvi paust savu viedokli.

Kārtību, kādā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) amatpersonas, darbinieki un citas personas ziņo par tādiem Trauksmes celšanas likumā noteiktiem iespējamajiem pārkāpumiem Sabiedrībā, kuri var kaitēt sabiedrības interesēm, kurus persona uzskata par patiesiem un par kuriem informācija iegūta, personai veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu, nosaka Sabiedrības valdes apstiprināti noteikumi par iekšējo trauksmes celšanas sistēmu.

Vairāk par trauksmes celšanu uzzini www.trauksmescelejs.lv

Kas ir trauksmes cēlējs?

Trauksmes cēlējs — fiziskā persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu.

Kādos gadījumos trauksme var tikt celta?

Likums nosaka, ka trauksmi var celt par šādiem pārkāpumiem:

 • amatpersonu bezdarbību, nolaidību vai ļaunprātīgu dienesta stāvokļa izmantošanu;
 • korupciju;
 • krāpšanu;
 • publiskas personas finanšu līdzekļu vai mantas izšķērdēšanu;
 • sabiedrības veselības, būvniecības, vides, pārtikas, darba drošības, sabiedriskās kārtības apdraudējumu;
 • cilvēktiesību pārkāpumu;
 • pārkāpumu publisko iepirkumu jomā;
 • pārkāpumu finanšu un kapitāla tirgus sektorā;
 • konkurences tiesību pārkāpumu.

Kuri gadījumi nav uzskatāmi par trauksmes celšanu?

Ziņojums netiek atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu šādos gadījumos:

 • ja trauksme tiek celta anonīmi;
 • ja trauksmes cēlējs ir juridiska persona;
 • ja tiek ziņots tikai par personīgu interešu aizskārumu nevis pārkāpumu, kas skar kādu sabiedrības grupu;
 • ja sniegtas ziņas, kas nav gūtas saistībā ar trauksmes cēlēja profesionālo darbību;
 • apzināti sniegtas nepatiesas ziņas;
 • izpausta valsts noslēpumu saturoša informācija.

Kur vērsties par trauksmes celšanas jautājumiem?

Trauksmes cēlēja ziņojumus par Atbildīgo personu vai valdes
iespējamiem pārkāpumiem izskata ar Sabiedrības dalībnieku sapulces
lēmumu noteikts trauksmes celšanas pārstāvis Tukuma novada
pašvaldības kontaktpersona trauksmes celšanas jautājumos: Tukuma
novada Domes Administratīvās pārvaldes vietniece juridiskajos
jautājumos Lelde Bičuša, telefona nr. 63107234, e-pasts
lelde.bicusa@tukums.lv

Sabiedrības atbildīgā persona trauksmes celšanas jautājumos ir Sabiedrības jurists
e-pasts: trauksmescelsana@piejuraatkritumi.lv

Kā noformēt trauksmes cēlēja ziņojumu?

Trauksmes cēlēja iesniegumu vai Trauksmes cēlēja ziņojumu Sabiedrībā iesniedz, ievērojot Iesnieguma likuma 3. pantā noteikto, un norādot, ka tas ir Ziņojums, vai izmantojot trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu.

Trauksmes celšanas ziņojumu var iesniegt:

 1. nosūtot to uz speciāli ziņojumiem izveidotu Sabiedrības e-pasta adresi: trauksmescelsana@piejuraatkritumi.lv;
 2. ievietojot to Sabiedrības telpās speciāli trauksmes cēlēju ziņojumam izvietotā pastkastē;
 3. ziņojot mutvārdos atbildīgajai personai (iesniedzēja un atbildīgās personas klātbūtnē mutvārdu iesniegums tiek noformēts rakstveidā, izmantojot trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu).

Kas notiek pēc trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšanas?

 • Atbildīgā persona, izvērtējot izskatīšanai saņemto iesniegumu vai e-pasta sūtījumu (ar norādi, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums), konstatē, ka tajā norādītā iespējamā pārkāpuma izskatīšana nav Sabiedrības kompetencē, Sabiedrība desmit dienu laikā no iesnieguma/sūtījuma saņemšanas dienas Sabiedrībā pārsūta to kompetentajai institūcijai un par to rakstveidā informē iesniedzēju.
 • Atbildīgā persona septiņu dienu laikā no saņemšanas dienas Sabiedrībā izvērtē iesnieguma pirmšķietamu atbilstību Trauksmes celšanas likumā noteiktajām trauksmes celšanas pazīmēm, un Sabiedrība rakstveidā informē iesniedzēju par pieņemto lēmumu.
 • Ja iesniegums netiek atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu un iesniedzējs rakstveidā norādījis, ka vēlas saņemt atbildi pēc būtības arī nesaņemot Trauksmes celšanas likumā noteiktās personas aizsardzības garantijas, iesniegumu reģistrē Sabiedrības lietvedības sistēmā un attiecīgi nodod tālākai virzībai.
 • Ja iesniegums tiek atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu, Atbildīgā persona pseidonimizē trauksmes cēlēja ziņojumā (un pielikumos) ietvertos personas datus un anonimizē citu informāciju, kas atklāj trauksmes cēlēja ziņojuma iesniedzēja identitāti.
 • Atbildīgā persona par trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas gaitu rakstveidā informē iesniedzēju ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no dienas, kad personas iesniegums atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu.
Skip to content